logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8893. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2008 per la qual es disposa que el professor Andreu Bover Bover cessi com a director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen l’article 62.4 d’aquests i l'article 26 del Reglament del Departament, us comunic que, per a tots els efectes i a petició pròpia, avui entra en vigor el cessament del professor Andreu Bover Bover com a director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou director.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i Sra. Gerent de la Universitat.