logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8889. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de novembre de 2008 per la qual es declara en situació d’excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic la senyora Caridad Castro Riera.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts d’aquesta universitat i en virtut del que disposa l’article 103 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB núm. 49, de 3 d’abril), a petició de la persona interessada, declar en situació d’excedència voluntària per passar a prestar serveis al sector públic la senyora Caridad Castro Riera, auxiliar administrativa d’aquesta universitat, amb efectes econòmics i administratius del dia 12 de novembre de 2008.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de novembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.