logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8888. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 d’octubre de 2008 per la qual es nomenen funcionaris interins d’aquesta universitat per desenvolupar programes de caràcter temporal.

Amb les funcions que em confereix l’article 30.1.j) dels Estatuts de la Universitat, en virtut del que preveuen l’article 10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15.2.d) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a proposta de la Gerent, atesa la necessitat de desenvolupar programes de caràcter temporal i atès que les persones proposades compleixen les condicions exigides, nomèn funcionaris interins les persones que s'indiquen a l'annex.

Aquests nomenaments són temporals i es produiran els cessaments, d’acord amb la lletra d) de l’article 16.1 de la Llei 3/2007, en el moment que els programes de caràcter temporal finalitzin i, en tot cas, quan s’exhaureixi el termini màxim establert. El cessament del personal funcionari interí no dóna lloc a indemnització.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Grup Nivell Escala Data de nomenament Data de presa de possessió Unitat Cos
Ordinas Oliver, Bàrbara C. C2 12 Auxiliars administratius de la UIB 25-10-08 25-10-08 Rectorat CG
Mas Muntaner, María Luz C2 12 Auxiliars administratius de la UIB 04-11-08 04-11-08 Servei de Nòmines i Seguretat Social CG
Calderón Blanco, Margarita, C2 12 Auxiliars administratius de la UIB 07-11-08 07-11-08 Edifici Sa Riera CG

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 25 d’octubre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.