logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV Divendres, 16 de gener de 2009

8890. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de novembre de 2008 per la qual es prorroga la comissió de serveis a determinats funcionaris de carrera que cobreixen llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex d’aquesta resolució.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figurin dotats els llocs de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Subgrup Codi plaça Nivell Inici de la pròrroga Fi de la pròrroga Unitat Cos
Garau Tomàs, Margalida C1 266 21 21-11-08 20-05-09 Rectorat (Centre d’Estudis de Postgrau) CG
Morro Pérez, Pedro C1 930 21 11-12-08 10-06-09 Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 18 de novembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.