logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8880. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 50.1 dels Estatuts de la Universitat estableix: «El degà o director ha de designar un o diversos vicedegans o subdirectors d’entre els professors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec.»

En virtut de les previsions esmentades, el Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 4464/1999, d’11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 163, de 14 de maig). Aquest acord ha estat modificat posteriorment per l’Acord normatiu 4991/2000, de 18 de maig (FOU núm. 177, de 26 de maig), i per l’Acord normatiu 5243/2000, de 19 de desembre (FOU núm. 186, de 19 de gener de 2001).

Per altra banda, les diverses modificacions legislatives produïdes des de l’aprovació de la normativa indicada al paràgraf anterior, juntament amb l’interès per aconseguir una millor eficàcia i eficiència en qualsevol procediment universitari i, sobretot, la implantació dels nous estudis de grau, reclamen que s’adopti una nova normativa que reguli la figura dels vicedegans o subdirectors i en determini el nombre en cada facultat o escola. Així mateix, també s’ha considerat oportú d’establir algunes de les funcions que han de desenvolupar els òrgans indicats.

En conseqüència, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 21.2.31 i 33 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat la normativa que permet determinar el nombre de vicedegans i subdirectors de les distintes facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

El nombre de vicedegans o subdirectors de cada centre s’establirà, tret dels casos especials i de les situacions transitòries que s’especifiquen, d’acord amb el nombre de titulacions de grau que s’imparteixen en el centre i amb el nombre d’alumnes.

Article 2

 1. El Consell de Direcció determinarà el nombre de vicedegans o subdirectors de cada titulació, que restarà vigent durant un termini de dos anys, transcorregut el qual es podrà revisar.
 2. La fixació del nombre de vicedegans o subdirectors es farà d’acord amb les regles següents:
  1. Es garantirà un vicedegà o subdirector per cada titulació.
  2. S’assignaran altres vicedegans o subdirectors en funció del nombre d’alumnes matriculats a l’estudi, d’acord amb la relació d’un vicedegà o subdirector per cada 500 alumnes.
 3. El nombre d’alumnes a què fa referència la lletra b) de l’apartat anterior serà el que consti en data 31 de desembre de l’any anterior en què es prengui la resolució d’assignació del nombre de vicedegans o subdirectors.
  En el cas d’estudis amb la figura de coordinador de Campus Extens - illes, el nombre d’alumnes farà referència només als matriculats a «campus Palma».
 4. Per raons pressupostàries o per altres causes que hauran de ser plenament justificades, el Consell de Direcció pot reduir en un moment determinat el nombre de vicedegans o subdirectors d’un estudi. En cap cas, la gestió del centre no pot quedar significativament afectada.
 5. En les titulacions en què no es pugui incrementar el nombre de vicedegans o subdirectors d’acord amb les regles establertes al present article, es podrà fer de forma extraordinària tal com es determina a l’article següent.

Article 3

 1. Quan una titulació no pugui ampliar el nombre de vicedegans o subdirectors d’acord amb el que estableix l’article anterior o quan, podent-ho fer, presenti necessitats que ho facin necessari, el degà o director del centre pot sol·licitar al Consell de Direcció l’assignació amb caràcter extraordinari d’un vicedegà o subdirector.
 2. El degà o director del centre on estigui adscrita la titulació ha de presentar una sol·licitud raonada al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, on ha d’especificar les condicions que justifiquen l’assignació d’un nou vicedegà o subdirector.
 3. A la vista de la sol·licitud i de l’informe del vicerector, el Consell de Direcció decidirà sobre l’assignació d’un nou vicedegà o subdirector. La resolució positiva especificarà el termini del mandat del nou vicedegà o subdirector, així com les tasques que li seran encomanades.

Article 4

Els vicedegans o subdirectors tindran assignades les funcions que els siguin pròpies segons la normativa vigent, a més de les que corresponguin a la figura del cap d’estudis de la titulació.

Article 5

 1. En aquells estudis on hi hagi un vicedegà o subdirector, aquest exercirà totes les competències que siguin pròpies de la figura del cap d’estudis. El degà o director d’escola pot atribuir-se amb caràcter excepcional aquesta competència.
 2. En els estudis amb més d’un vicedegà o subdirector, el degà o director d’escola designarà entre aquests l’encarregat d’exercir les funcions específiques de cap d’estudis de la titulació. En els estudis amb més d’un vicedegà o subdirector, el degà o director d’escola distribuirà entre ells les funcions de gestió que pertoquin a la titulació.

Article 6

Els caps d’estudis seran els coordinadors de les proves per als més grans de 25 anys de la seva titulació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

En cas de coincidència entre els estudis de pla antic a extingir i els nous estudis de grau de nova implantació, el vicedegà o subdirector per titulació que es garanteix a l’article 2 serà el mateix.

Segona

 1. En el cas de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o, si escau, del centre que resulti de la fusió de l’actual Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, es disposarà d’un vicedegà per a la llicenciatura d’Economia i el grau d’Economia, un vicedegà per a la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses i un vicedegà o subdirector per a les titulacions de grau d’Administració d’Empresa i la diplomatura d’Empresarials.
 2. En relació amb l’increment de vicedegans o subdirectors en funció del nombre d’alumnes, previst a l’article 2.2, es tindrà en compte el nombre conjunt dels alumnes matriculats als estudis de la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses, el grau d’Administració d’Empresa i la diplomatura d’Empresarials.

Tercera

 1. Les previsions dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 2 seran aplicables a la Facultat d’Educació quan deixi d’impartir docència a les especialitats de la diplomatura de Mestre (any acadèmic 2011-2012). Mentrestant, la Facultat d’Educació tindrà un vicedegà per a cada un dels estudis següents:
  • Llicenciatura de Pedagogia,
  • Llicenciatura de Psicopedagogia,
  • Diplomatura d’Educació Social,
  • Grau d’Educació Primària, que també serà el coordinador dels estudis de la diplomatura de Mestre, especialitat en Educació Primària,
  • Grau d’Educació Infantil, que també serà el coordinador dels estudis de la diplomatura de Mestre, especialitat en Educació Infantil.

  Es mantindran els coordinadors d’estudis de les especialitats de Música, Llengua Estrangera, Educació Especial i Educació Física.

 2. El que s’estableix a la present disposició no impedeix que el degà de la Facultat d’Educació pugui fer ús de les previsions de l’article 3.

Quarta

Pel que fa a l’Escola Superior Politècnica, i fins que no es produeixi l’extinció de la docència en els estudis corresponents a les enginyeries tècniques d’Informàtica de Gestió i d’Informàtica de Sistemes, un dels subdirectors dels estudis vigents d’informàtica (el d’Enginyeria Informàtica, el d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió o el d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes) assumirà el càrrec de cap estudis del grau d’Informàtica.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única

Queden derogats l’Acord normatiu 4464/1999, d’11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 163, de 14 de maig), i les modificacions posteriors (acords normatius 4991/2000, de 18 de maig; i 5243/2000, de 19 de desembre).

DISPOSICIÓ FINAL

Única

 1. El present acord normatiu s’aplicarà per a l’any acadèmic 2009-2010, sempre que les previsions pressupostàries ho permetin.
 2. El nombre d’alumnes que s’utilitzarà per a l’assignació de vicedegans o subdirectors serà el corresponent a cada estudi el dia 31 de desembre de 2008.
 3. Al llarg del primer trimestre de l’any 2009, el Consell de Direcció realitzarà l’assignació del nombre de vicedegans o subdirectors d’escola d’acord amb el que estableix aquest acord normatiu.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas