logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8879. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 21.2.10 dels Estatuts de la Universitat, acorda d’aprovar el document de còmput de l’activitat docent de la Universitat de les Illes Balears.

Document de còmput de l’activitat docent

Introducció

Aquest document conté les regles per realitzar el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB per als propers anys, en els quals s’han d’implantar els plans d’estudis adaptats a l’espai europeu de l’educació superior (EEES). L’experiència de dotze anys ha demostrat que es tracta d’un instrument eficaç per dur a terme la complicada tasca de planificar la docència i l’assignació de recursos de forma equilibrada. Aquest document, com els que l’han precedit, permet de concretar en xifres detallades el deficient finançament de la nostra universitat; així, serà possible donar suport a les reclamacions que s’han d’adreçar al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears en un document que de forma clara i transparent demostri tant una utilització ordenada i exigent dels recursos humans disponibles a la UIB com la seva insuficiència.

Aquí no es planteja el model ideal d’universitat que tots voldríem assolir, però tampoc no es tracta d’un document de mínims. Es marca un recorregut que si va acompanyat d’un finançament adient permetrà assolir un nivell raonable pel que fa a la qualitat docent i d’investigació de la UIB. En aquest sentit, aquest document recull, i en determinats punts reforça, tot i que és un document de còmput de l’activitat docent, la valoració i l’estímul de la dedicació a les tasques de recerca i de gestió universitària.

Com a trets diferencials respecte dels documents anteriors, se’n poden destacar cinc aspectes. En primer lloc, es pot observar que, gràcies al camí obert pels que ens han precedit, es redueixen de forma notable les grandàries dels grups de les distintes activitats docents. A més, se n’estableixen valors dinàmics, per tal que si el finançament ho permet, encara es puguin reduir més. En segon lloc, i de forma especialment nova, es preveu la sobrecàrrega que suposarà l’aplicació de noves metodologies docents (com l’avaluació contínua) en els casos en què el nombre d’alumnes és elevat, i per tant s’enceta un camí per preveure no solament les activitats presencials del professorat sinó també aquelles que realitza de forma no presencial respecte de l’alumnat. És una aposta clara per la millora de la qualitat de la docència i de l’atenció que oferim als nostres alumnes.

En tercer lloc, tenim un pla de reducció de l’activitat docent per als més grans de seixanta anys. Aquest pla ha d’anar acompanyat d’un pla de jubilació anticipada, que de forma conjunta permeti renovar la plantilla docent de la Universitat, sense que aquesta renovació hagi de suposar una minva de la qualitat de les activitats acadèmiques.

En quart lloc, s’introdueix un mecanisme de compensació interanual i un de flexibilitat, amb limitacions, de l’assignació docent. El primer té com a objectiu evitar el greuge que pot suposar la no realització d’unes tasques docents que havien estat assignades, per exemple per manca d’alumnes. El segon pretén evitar les rigideses que imposa una capacitat tancada de cada professor/a que podria obligar a una fragmentació no desitjada de la docència. No cal dir que, una vegada més, l’objectiu és assolir els nivells més alts de la qualitat de la docència envers els nostre alumnes.

Finalment, es pot destacar la consideració, en la distribució pressupostària, no sols del possible dèficit per realitzar l’encàrrec docent, sinó també de l’estructura dels departaments (en especial, el possible excés de professorat associat), i també s’han de considerar els objectius que es fixen en aquest document respecte de les grandàries dels grups.

Per acabar, cal indicar de forma clara que l’èxit de l’aplicació d’aquest document rau, no solament però sí especialment, en els recursos humans disponibles, tant pel que fa a personal docent i investigador (al qual afecta aquest acord normatiu) com a personal d’administració i serveis. S’ha d’emfatitzar l’alta qualitat de la plantilla de què disposam, però de la mateixa manera s’ha de remarcar que serà necessària la incorporació de noves persones en les plantilles de PDI i PAS de la nostra universitat per assolir els nivells de qualitat en les activitats acadèmiques que es mereixen els nostres alumnes i que espera de nosaltres la societat balear.

1. Càlcul de la capacitat docent

La capacitat docent defineix el nombre d’hores de les quals s’ha de fer càrrec el professorat de cada un dels departaments de la UIB en un any acadèmic. La capacitat docent es compta en hores.
Regles generals

Tipologia del professorat

Dedicació lectiva màxima
(hores / any acadèmic)

Dedicació a tutories i altres tasques docents (avaluació contínua, coordinació, etc.)
(hores/setmana)

CU / TU / CEU / TEU dr. / PC dr. / P. col. dr.
A temps complet

240

6

CU / TU / CEU / TEU dr.

A temps parcial

(3 h) 90

2

(4 h) 120

3

(6 h) 180

4

segons dedicació horària

segons dedicació horària

TEU / P. col.
A temps complet

360

6

TEU
A temps parcial

(3 h) 90

2

(4 h) 120

3

(6 h) 180

4

segons dedicació horària

segons dedicació horària

PC dr. - I3

60 (preferentment de màsters oficials)

2

Ajudant

60 (pràctiques)

2

Ajudant doctor

120

3

Associats de 6 hores

180

3

Associats de 4 hores

120

2

Associats de 3 hores

90

2

La columna sobre dedicació lectiva es refereix a les hores que inicialment cada figura de professorat hauria de dedicar a una o més de les següents tasques docents presencials: classes magistrals, classes pràctiques de problemes, seminaris, pràctiques de laboratori, pràctiques informàtiques, tutories d’assignatura obligatòries per a l’alumnat, etc.

La columna sobre tutories i altres tasques docents es deriva de les hores que en els plans no adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES) s’havien de dedicar a tutories d’assignatura, i per a les quals s’havia d’establir un horari d’atenció a l’alumnat. Com s’explica a continuació, algunes d’aquelles hores es reconvertiran per dedicar més temps a altres activitats docents.

 

El professorat que imparteixi tota la seva docència en plans d’estudis no adaptats a l’EEES ha de dedicar les hores indicades a la columna de tutories i altres tasques docents a la realització de tutories convencionals, de la mateixa manera com es realitzava en aquells plans. Si imparteixen assignatures de plans adaptats a l’EEES, una part d’aquestes hores de tutories s’ha de reconvertir en activitats d’avaluació contínua, acció tutorial, tasques de coordinació, etc.

Si s’imparteix tota la docència en plans adaptats a l’EEES, la dedicació a tutories convencionals ha de ser d’una hora per setmana (que és el mínim que hi ha de dedicar tot el professorat) i la resta d’hores de la columna de tutories i altres tasques docents s’ha de dedicar a tasques dels tipus esmentats. A tall d’exemple, el professorat funcionari a temps complet i el laboral amb contracte indefinit (llevat del professorat del programa I3), haurà de dedicar una hora per setmana a tutoria convencional, una hora per setmana al pla d’acció tutorial (en cas de no participar-hi, s’haurà de dedicar l’hora a tutoria convencional) i quatre hores per setmana a tasques derivades de la implantació de l’EEES (avaluació contínua, reunions de coordinació, etc.).

En el període transitori s’ha de respectar la proporcionalitat en funció de la dedicació als dos tipus de plans d’estudis. En tots els casos es pot substituir una tercera part de les tutories convencionals per la realització de tutories electròniques. El professorat associat pot realitzar, inicialment, totes les seves tutories convencionals de forma no presencial, i realitzar-les de forma presencial sota demanda.

Les persones que gaudeixin d’un contracte Ramón y Cajal o Juan de la Cierva podran impartir fins a 60 hores de classe (i 2 hores de tutoria, del tipus que correspongui), amb el vistiplau del seu departament. Aquesta circumstància s’haurà de notificar al vicerector de Professorat durant el procés de revisió de la capacitat docent del professorat, perquè en quedi la deguda constància. De la mateixa manera, quan una persona d’un institut universitari hagi de participar en alguna activitat docent (preferentment en màsters oficials i doctorat), s’haurà de notificar de forma anàloga a l’anterior perquè tingui els efectes oportuns.

1.1.1. Reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió

 1. Rector/a: pot tenir reducció total de la dedicació a tasques docents.
 2. Membres del Consell de Direcció i Síndic/a de Greuges: 180 hores de reducció.
 3. El càrrecs de director/a de departament, director/a d’institut universitari, degà/ana i director/a d’escola: 120 hores de reducció.
 4. Els càrrecs de vicedegà/ana i subdirector/a d’escola: 75 hores de reducció.
 5. Els càrrecs de subdirector/a de departament; secretari/ària de departament, i secretari/ària de facultat i d’escola: 60 hores de reducció.
 6. El càrrec de director/a de màster oficial: 40 hores de reducció. La reducció serà de 50 hores quan el màster sigui el període de formació d’un doctorat amb menció de qualitat.
 7. El Consell de Direcció pot fer propostes d’extensió del criteri a altres càrrecs acadèmics, o ampliar temporalment per raons degudament justificades les reduccions dels càrrecs esmentats, i ho comunicarà al departament corresponent. En cap cas aquestes reduccions no poden superar les 150 hores.

Les reduccions dels grups a), b) i c) es compensaran amb contractes de personal docent per exempcions de càrrec d’acord amb els articles 3 i 4 de l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre (FOU núm. 51, de 31 d’octubre), o bé amb la solució que es pugui pactar amb la persona afectada i el seu departament i que doni la millor solució acadèmica possible.

Les reduccions del grup d), e) i f) es compensaran amb hores d’activitat docent al departament corresponent. Per a les reduccions del grup g), el Consell de Direcció decidirà en cada cas el tipus de compensació.

Aquestes diverses compensacions es faran efectives quan el departament no tingui cap professor o professora amb la capacitat docent i d’especialització disciplinària suficients per poder assumir l’activitat docent assignada.

Els càrrecs corresponents a escoles adscrites no queden prevists en els grups a), b), c), d), e) i f).

Amb caràcter general, les reduccions no són acumulables (només es pot aplicar la reducció d’un càrrec), i en cap cas no es poden aplicar al professorat associat. Excepcionalment, quan s’ocupin càrrecs sense retribucions econòmiques (especialment, quan un d’aquests es correspongui amb la direcció d’un màster oficial), es podran acumular les reduccions associades als càrrecs fins a un màxim de 90 hores.

1.1.2. Augment de l’activitat docent

En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada. El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.
1.2. Programa de promoció de la formació en investigació del professorat TEU / P. col.

Essent que les figures de professorat TEU i P. col. són figures a extingir, i que només es podran fer contractes de forma excepcional per a la categoria P. col., es mantindrà el pla indicat a l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el document de plantilla de la Universitat de les Illes Balears per a les persones que en el moment d’aprovar-se el present document hi estiguin acollides, fins que s’esgotin els terminis allà prevists.

Per als TEU i P. col. que no s’hagin acollit al programa o hagin esgotat els anys de reducció prevists, s’establirà un programa específic per donar compliment a les previsions de la disposició addicional segona de la Llei 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Cal recordar que l’adscripció al Programa de promoció de la formació en investigació del professorat TEU / P. col. és incompatible amb qualsevol dedicació extraordinària remunerada que no sigui de caràcter investigador, excepte en aquells casos en què, per necessitats organitzatives, aprovi una altra cosa el Consell de Direcció.

De la mateixa manera es mantindrà el pla indicat en el document de plantilla aprovat per l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, per a les persones diplomades, enginyeres tècniques o arquitectes tècniques que en el moment d’aprovar-se el present acord normatiu hi estiguin acollides, fins que s’esgotin els terminis allà prevists.

1.3. Programa de promoció de la investigació

1.3.1. Es reduirà la capacitat docent per a cada professor/a en 20 hores per sexenni reconegut.

1.3.2. Es reduirà la capacitat docent en 30 hores als professors i professores que figurin com a investigador/a principal i en 20 hores als investigadors/es no principals, fins a un màxim de 30 hores, per l’equivalent de dedicació plena (EDP) compromès en projectes de recerca competitius. En cas de dedicació a temps parcial, es dividirà per dos.

En cas de dubte se sol·licitarà a la Comissió d’Investigació que informi el Consell de Direcció si el projecte al·legat és competitiu o no.

No es consideren homologables, a efectes de reduccions, els treballs fets a l’empara de l’article 83 de la LOU.

1.4. Programa d’any sabàtic

La Universitat facilitarà la realització d’anys sabàtics al professorat que ho sol·liciti, en els termes establerts a la legislació vigent.

Les necessitats docents que generi l’absència del professor o professora en any sabàtic seran cobertes amb professorat associat en aquells casos en què l’assignació d’activitats docents sigui superior a la capacitat docent. Si no es poden atendre simultàniament totes les peticions, s’establiran les mesures de priorització oportunes i sempre abans de l’aprovació dels COA (compromís d’oferta acadèmica).

1.5. Augment de la capacitat docent i compensació interanual

Per garantir un nivell de qualitat adient de la docència impartida (per exemple, per evitar fragmentacions de les assignatures impartides), els departaments poden augmentar la capacitat docent dels professors i professores fins a un màxim de 30 hores. De la mateixa manera, un professor/a pot tenir una activitat docent inferior a la seva capacitat docent. Aquestes desviacions han de ser compensades en anys acadèmics posteriors, per part del departament, sense que això pugui suposar una variació de la capacitat docent global del departament.

Aquesta compensació interanual, a diferència de l’augment de l’activitat docent, no comporta cap tipus de retribució econòmica addicional. El professorat que vegi augmentada la seva capacitat docent un any acadèmic, la veurà disminuïda l’any acadèmic següent, si escau.

També es podrà augmentar fins a 30 hores la capacitat docent del professorat al qual l’any acadèmic anterior havia estat assignada una docència (de grau o de postgrau) que no es va realitzar per falta d’alumnes o per qualsevol altra circumstància que es consideri pertinent (per exemple, desdoblaments no realitzats per manca d’alumnes).

1.6. Disminució progressiva de la capacitat docent a partir dels 60 anys

S’estableix un pla de limitació de la capacitat docent màxima del professorat de 60 o més anys. L’objectiu és que els professors/es doctors/es de 60 anys tinguin una capacitat docent màxima de 180 hores, i que aquesta capacitat docent màxima es redueixi en 10 hores per cada any addicional (fins a arribar als 69 anys, en què es desitja que la capacitat docent màxima sigui de 90 hores). Per al professorat no doctor, s’han d’augmentar les anteriors capacitats docents màximes en 100 hores. En tots els casos serà aplicable el que s’ha indicat al punt 1.5. El mes de gener de cada any el Consell de Direcció fixarà el punt d’execució d’aquest pla, fins a la seva plena implantació.

1.7. Còmput d’activitats docents comptabilitzades pel Rectorat

En aquest apartat es consideren aquelles activitats docents per les característiques de les quals, el còmput és directament gestionat pel Rectorat. D’aquesta manera en el document de capacitat docent quedarà reflectit el nombre d’hores que els departaments han d’assignar a cada professor, al marge de les referides a les activitats d’aquest apartat que el Rectorat ja haurà inclòs en el document.

1.7.1. Tesis doctorals

Essent que el nombre de tesis doctorals defensades a la UIB és un dels indicadors que cal millorar de forma considerable, s’estableix el següent per considerar la tasca docent que implica la direcció d’una tesi doctoral.

1.7.1.1. La direcció d’una memòria d’investigació dels programes de doctorat no adaptats a l’EEES, es computarà com a activitat docent anual l’any acadèmic següent a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què la memòria hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant 20 hores.

1.7.1.2. Per la feina posterior a la tutorització d’un treball de fi de màster oficial que sigui part del període formatiu d’un programa de doctorat, quan aquesta tutorització vagi seguida de la inscripció en un programa de doctorat per part de l’alumne/a tutoritzat/ada, i una vegada obtinguda la valoració positiva de la comissió pertinent del Centre d’Estudis de Postgrau de la tasca de recerca realitzada per part de l’alumne/a, es computaran 20 hores l’any acadèmic següent a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) de l’obtenció de la valoració positiva. S’ha de remarcar que aquí no es computa la tutorització en si del treball de fi de màster (que s’ha de fer com en la resta de docència dels màsters oficials), sinó de la feina del tutor/director de tesi respecte de la recerca feta posteriorment per part de l’alumne/a.

1.7.1.3. La direcció d’una tesi doctoral dirigida i llegida a la UIB es computarà com a activitat docent anual els dos anys acadèmics següents a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què la tesi hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant 20 hores per tesi i any.

La màxima docència que es pot comptabilitzar de l’apartat 1.7.1 és de 50 hores, que sumades a les reduccions a les quals fa referència l’apartat 1.3 no poden excedir mai globalment les 120 hores, i ambdues només són aplicables al professorat funcionari a temps complet i al professorat contractat indefinit (exceptuant el professorat del programa I3).

1.7.2. Tutorització d’alumnes en programes de mobilitat

Es comptabilitzarà la tutorització d’alumnes en programes de mobilitat de la manera següent: 4 alumnes tutoritzats suposa un còmput de 10 hores, entre 5 i 8 alumnes 20 hores, i 9 o més alumnes 30 hores. El màxim d’hores és de 30, i el mínim d’alumnes és 4. Si no s’arriba a 4 alumnes, es podran acumular per ser considerats en l’any acadèmic següent.

1.8. Activitat docent mínima i màxima

Al marge de les reduccions reconegudes per dedicació a tasques de gestió o per promoció a la investigació, tots els professors i professores de la UIB tenen una capacitat docent mínima de 90 hores per realitzar tasques docents presencials, distintes de les tutories, que es descriuen a l’apartat 2. S’exceptuen d’aquesta regla aquelles figures de professorat que tenen una capacitat docent inicial inferior a aquesta quantitat; en aquest cas, la seva capacitat docent és la que s’indica a la taula de les regles generals (punt 1.1). Queden exempts de la capacitat docent mínima de 90 hores el Rector/a, el Síndic/a de Greuges, els membres del Consell de Direcció i aquells càrrecs en què escaigui perquè s’hagi aplicat una ampliació de la seva reducció.

A tot el professorat de la UIB només es pot assignar docència en un màxim de 4 assignatures de grau diferents. Només en casos degudament justificats els departaments poden fer excepcions a aquesta regla, i en tot cas amb l’autorització del Consell de Direcció.

2. Còmput de l’activitat docent general

Com ja s’ha indicat, l’activitat docent es compta en hores.

2.1. Formació de grups lectius

El còmput de l’activitat docent lectiva es realitza multiplicant el nombre d’hores de les assignatures assignades a cada departament pel nombre de grups (classes) que hagin de formar-se a causa del nombre d’alumnes matriculats. Per a cada categoria de les previstes en els plans d’estudis (grup gran, mitjà i petit) en aquest document es marcarà una forquilla de nombre d’alumnes, i el Consell de Direcció fixarà el nombre concret (dins la forquilla) dins el mes de gener, que permeti assolir els màxims nivells de qualitat amb el pressupost disponible. L’objectiu és reduir progressivament la grandària màxima dels grups.

A) Activitats de grup gran

Les activitats de grup gran (per exemple, les classes de teoria magistrals) s’impartiran en grups que tindran un màxim d’alumnes que oscil·larà entre 70 i 90 alumnes.

Una adequada implantació de l’EEES pot suposar un augment de les tasques no presencials realitzades per part del professorat (avaluació contínua, reunions de coordinació, etc.). És per això que s’han reconvertit part de les hores de dedicació a tutories convencionals perquè puguin ser dedicades a aquestes tasques. Tot i així, quan el nombre d’alumnes d’un grup sigui elevat, aquelles hores no seran suficients, i en aquests casos es computaran hores de dedicació a tasques no presencials que seran part de l’assignació docent del professorat al qual es computin.

La fórmula per determinar el nombre d’hores que es poden computar, que s’aplicarà quan el nombre d’alumnes per grup sigui superior a 35, és la següent: (N-35*y)/x. N és el nombre total d’alumnes de l’assignatura, y és el nombre de grups grans que es formaran (nombre derivat del total d’alumnes de l’assignatura) i x és un factor reductor que cada any fixarà el Consell de Direcció en funció dels recursos econòmics i humans disponibles (el valor estarà entre 1 i 7). L’objectiu és, quan les condicions de finançament ho permetin, arribar al valor d’1. Les hores resultants d’aplicar l’anterior fórmula les ha de distribuir el departament entre els professors i les professores que participen en qualsevol de les tasques docents presencials de l’assignatura.

B) Activitats de grup mitjà

Per a les activitats de grup mitjà (per exemple, determinades classes pràctiques) es mantenen les divisions que l’experiència ha demostrat (per grandària dels laboratoris, etc.) que són necessàries.

 1. En aula/problemes: el màxim oscil·larà entre 25 i 45 alumnes
 2. Aula d’informàtica: el màxim oscil·larà entre 25 i 45 alumnes
 3. Laboratori: el màxim oscil·larà entre 20 i 35 alumnes

C) Activitats de grup petit

Per a aquest tipus d’activitats (per exemple, tutories adaptades a l’EEES) el nombre màxim de l’agrupació és de 10 alumnes.

Per a les pràctiques clíniques, de camp i les que comportin un especial risc per a l’alumnat, es realitzarà una assignació d’hores que estarà en funció del programa i de les instal·lacions. El nombre d’alumnes per grup s’aplicarà a partir de l’assignació que realitzarà el Consell de Direcció, vist l’informe que se sol·licitarà a facultats i escoles.

La qualificació de les diferents pràctiques en a), b) i c) de B) o C) s’aplicarà a partir de l’assignació que realitzarà el Consell de Direcció, vist l’informe que se sol·licitarà a facultats i escoles.

En casos justificats es podrà modificar l’esmentada assignació, seguint el procediment que es detalla a continuació: el cap d’estudis al qual estigui assignada la matèria en qüestió, redactarà un informe justificatiu dels motius del canvi de definició dels tipus d’activitats de l’assignatura, especificant les noves activitats que haurà de desenvolupar l’alumnat en el nou marc que es proposa. Aquest informe, amb l’aprovació de la junta de centre i amb l’informe previ del consell del departament afectat, serà presentat al vicerector responsable d’Ordenació Acadèmica, el qual l’elevarà al Consell de Direcció per a la seva aprovació, si escau. Aquestes propostes podran ser iniciades a instància dels departaments.

Qualsevol altre tipus d’activitat docent haurà de quedar subsumida en una de les categories descrites, amb l’aprovació del Consell de Direcció.

Còmput del nombre d’alumnes

Per fer els desdoblaments es computarà el nombre d’alumnes de l’assignatura l’any acadèmic anterior. Es pot tenir en compte la matrícula d’anys anteriors, especialment en el cas d’assignatures de segon quadrimestre.

De forma transitòria, els primers anys de cada curs dels plans adaptats a l’EEES, el Consell de Direcció realitzarà una estimació utilitzant les dades de què disposa (matrícules d’anteriors estudis i previsions de mercat).

En tot cas l’aplicació dels criteris de formació de grups quedarà condicionada a les disponibilitats efectives de recursos (per exemple, espais).

Participació en Campus Extens (Palma)

La participació d’una assignatura en el programa Campus Extens (Palma) permetrà la reducció fins a un 50% de l’activitat docent presencial de l’assignatura (respecte de la prevista inicialment). Es fixaran les condicions (material proporcionat a l’alumnat, nombre d’avaluacions, accessos de l’alumnat, etc.) que s’han d’acomplir per determinar el percentatge que es pot disminuir. La participació en aquest programa ha de constar en el COA, perquè els centres puguin realitzar una adequada assignació d’horaris i espais.

2.2. Treballs de fi de grau

La tutorització d’un treball fi de grau es computarà com a activitat docent anual l’any acadèmic següent a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què el treball hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant entre 0,5 hores i 1,5 hores per cada crèdit que tingui el treball al pla d’estudis. Els departaments, per evitar fluctuacions indesitjades en l’assignació de docència, podran establir un màxim d’hores que es poden dedicar a aquesta activitat docent. El nombre màxim d’hores s’haurà d’aprovar en consell de departament i se n’haurà d’informar tot el professorat del departament.

2.3. Pràctiques externes

Per a la tutela de pràctiques externes (pràcticum) incloses al pla d’estudis, es computaran 10 hores d’activitat docent per cada 3 alumnes tutelats quan les pràctiques tinguin assignats més de 17 crèdits en el pla d’estudis, 10 hores per cada 4 alumnes quan el nombre de crèdits en el pla d’estudis sigui més gran que 11 i més petit o igual que 17, i 10 hores per cada 5 alumnes quan el nombre de crèdits sigui més petit o igual que 11. Si no s’arriba al mínim d’alumnes, es podran acumular per ser considerats en l’any acadèmic següent. La relació hores/alumnes tutelats la podran modificar els departaments en funció de la major o menor complexitat de la tipologia d’activitats assignades als professors tutors, per bé que això no pot comportar un augment de cost una vegada realitzat el còmput global.

L’organització d’un pràcticum es computarà com a activitat docent anual de 30 hores per al professor o a la professora encarregat/ada, quan el nombre d’alumnes sigui superior a 30. Per cada 25 alumnes addicionals per sobre de 30, s’afegiran 10 hores a les 30 indicades anteriorment. El nombre d’hores resultant es podrà augmentar en 20 hores quan es presenti una justificació raonada i quantificada de la complexitat de l’organització del pràcticum.

2.4. Màsters oficials i doctorat

Cada any el Consell de Direcció fixarà les hores finançades per impartir assignatures de doctorat i de màsters oficials. No obstant això, per tal d’avaluar el cost real dels màsters oficials, el còmput d’hores per assignatura en el POA (proposta d’oferta acadèmica) s’ha de realitzar de la mateixa manera que per a les assignatures dels graus. Cal recordar que el treball de fi de màster forma part de la docència que s’ha de realitzar en els màsters oficials. El còmput al professorat (en el COA) s’haurà d’ajustar a les hores finançades. L’assignació docent de doctorat i màster ha de constar en el COA de cada departament.

2.5. Oferta d’assignatures optatives pròpies incloses als plans d’estudis

Les assignatures optatives pròpies són aquelles que figuren exclusivament com a optatives en un o més plans d’estudis i no són al mateix temps assignatures obligatòries en altres. En cas que una assignatura optativa pròpia ho sigui en diversos estudis, es dividirà als efectes que segueixen pel nombre d’estudis on figura.

Inicialment, el nombre màxim de crèdits optatius propis i computables com a activitat docent en cada estudi serà el nombre de crèdits optatius que ha de cursar un alumne en el dit estudi multiplicats per 1,4. Si el nombre d’alumnes d’una titulació pot suposar la creació de més d’un grup d’una o més assignatures optatives, els centres, de forma coordinada amb els departaments afectats, poden proposar implantar més assignatures optatives renunciant als desdoblaments. En qualsevol cas, el cost de la solució proposada no pot ser superior.

Per a tots els estudis, l’objectiu inicial és arribar a un finançament del doble d’assignatures respecte de les que ha de cursar l’alumne, sempre que quedi justificat pel nombre d’alumnes de l’estudi.

Per als estudis amb itineraris formatius caldrà estudiar una solució que permeti d’activar-los, amb el benentès que això no pot suposar un greuge entre els diferents estudis, i a la vegada entre els departaments.

2.6. Pla d’acció tutorial

L’acció tutorial és un dels elements que ha de preveure tot pla d’estudis adaptat a l’EEES. És per això que a tot el professorat funcionari a temps complet o contractat indefinit, els departaments li pot assignar fins a un màxim de 20 alumnes per ser tutoritzats dins el pla d’acció tutorial, amb càrrec a una de les hores de tutoria convencional reconvertides. El màxim d’alumnes assignat es podrà augmentar fins a 30 quan es compti amb el suport d’alumnat col·laborador per realitzar aquesta tasca. Excepcionalment podrà participar en el pla d’acció tutorial professorat d’altres modalitats contractuals, sempre que quedi garantida la qualitat de l’acció tutorial.

Quan un professor funcionari/ària a temps complet o contractat/ada indefinit/ida no participi en el pla d’acció tutorial, per exemple perquè un centre n’hagi realitzat un informe negatiu (aprovat per la Comissió Acadèmica), podrà veure incrementada la seva capacitat docent entre 10 i 30 hores segons el nombre d’alumnes que hauria d’haver tutoritzat. Això significa que aquest professorat haurà de dedicar més hores a altres tasques docents presencials, i altre professorat, amb càrrec a aquestes hores, podrà assumir la tasca d’acció tutorial que hauria d’haver realitzat aquell professor/a. L’acció tutorial l’ha de realitzar preferentment professorat implicat en l’estudi de l’alumnat a tutoritzar.

Quan el nombre d’alumnes d’un estudi sigui superior al que pot ser assumit pel professorat implicat en el pla d’acció tutorial, es computaran 1,5 hores addicionals de dedicació a aquesta tasca docent per cada alumne/a addicional que s’hagi de tutoritzar. Aquestes hores addicionals s’assignaran als departaments que hagin hagut d’assumir l’excés, l’any acadèmic següent al que s’hagi realitzat l’acció tutorial.

Els departaments hauran d’establir mecanismes de substitució per preveure absències del professorat (sabàtics, llicències d’estudis, etc.) que tingui assignats alumnes a tutoritzar.

El Consell de Direcció determinarà el nombre d’alumnes de cada estudi que ha de tutoritzar cada departament. Els departaments proporcionaran als centres una llista del seu professorat que podrà participar en l’acció tutorial, indicant el nombre d’alumnes que pot assumir cada professor/a (tenint en compte que un professor/a pot participar en més d’un estudi). Aquestes llistes hauran de ser coherents amb la participació dels departaments en els estudis, i han de permetre garantir que tots els alumnes tinguin un tutor. Els centres assignaran els/les alumnes als tutors indicats pels departaments, vetllant perquè la distribució del nombre d’alumnes sigui proporcionada entre tots els tutors aportats pels departaments.

3. Sobre determinades figures de professorat no permanent

3.1. Ajudant

Essent que l’objectiu fonamental d’aquesta categoria és la realització de la tesi doctoral, els ajudants que no siguin doctors/es no podran ocupar càrrecs acadèmics, ni dedicar-se a altres tasques fora de les 60 hores pràctiques de docència que els han d’assignar i les pròpies de la recerca que tinguin per objectiu assolir el grau de doctor/a.

3.2. Professorat ajudant doctor

De forma general, el professorat ajudant doctor es troba en la fase de millorar el seu currículum docent i com a investigadors. És per això que la seva dedicació a tasques docents s’ha establert en 120 hores, per tal de donar un marge més ampli (respecte del professorat que té una capacitat docent inicial de 240 hores) a la dedicació a tasques de recerca. A més del compliment de la docència que tingui assignada, la recerca ha de ser l’objectiu fonamental del professorat ajudant doctor.

3.3. Professorat visitant

El professorat visitant podrà tenir una activitat docent equivalent a la del professorat permanent a temps complet, d’acord amb el que hagi determinat la UIB en cada convocatòria d’una plaça d’aquest tipus.

3.4. Professorat emèrit

El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot decidir la contractació de professors emèrits/es dins els límits marcats per la normativa vigent. Aquest professorat no es considerarà als efectes de quantificar la capacitat docent del departament al qual s’adscrigui. En cas que es prevegi que les peticions dels departaments poden superar els límits de la normativa, s’establiran uns criteris generals de selecció.

4. Places vacants

Respecte de les places vacants que puguin tenir els departaments en un moment determinat, s’aplicaran les regles següents:

 1. Si el departament presenta més activitat docent a realitzar que capacitat docent, conservarà la plaça, però no podrà sol·licitar que surti a concurs fins que no estigui planificada la docència que haurà d’assumir la persona que l’ocupi. En qualsevol cas el Consell de Govern pot determinar que el departament ha de treure obligatòriament a concurs la plaça una vegada passats quatre anys.
 2. Si el departament presenta més capacitat docent que activitat docent a realitzar, el Consell de Govern podrà determinar que ha d’amortitzar aquesta o altres places fins a equilibrar el seu balanç docent, tenint en compte l’estructura de la plantilla del departament.

5. Procediment per assignar el pressupost de plantilla

El Consell de Direcció aplicarà el següent procediment segons les disponibilitats pressupostàries.

5.1. Es fixarà el nombre d’hores corresponent a les assignatures obligatòries i optatives pròpies finançades per a l’any acadèmic següent per a cada estudi de grau i, finalment, per a cada departament.

5.2. Es fixarà el nombre d’hores corresponent a doctorat i màsters oficials per a cada departament.

5.3. Es calcularà l’activitat i la capacitat docent corresponents a cada departament segons els criteris establerts, i aplicats sobre les assignatures que hagi d’impartir el professorat l’any acadèmic següent, per la qual cosa cada departament presentarà el seu COA, segons les regles següents:

 1. Ha de distribuir-se la docència de tal forma que no es produeixin descompensacions que puguin provocar una situació de dèficit evitable;
 2. No es computaran els associats/ades per exempció de càrrec, els associats/ades finançats per conveni, ni els de Campus Extens – illes menors, tot i que ha de constar en el COA la docència que previsiblement realitzaran.

Totes les reduccions establertes en aquest document es comptabilitzaran prenent com a referència la data de 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant.

5.4. Es determinarà el balanç docent de cada departament, el qual consistirà en la diferència en hores entre la capacitat i l’activitat docent.

5.5. Si la xifra obtinguda com a situació docent d’un departament és positiva, es procedirà, segons les circumstàncies i l’estructura de la plantilla, a l’amortització de les places que vagin quedant vacants.

En particular, abans de desdotar una plaça de professorat permanent vacant o de desdotar i no prorrogar una plaça d’ajudant que no hagi cobert els anys de contracte permesos legalment, es tindrà en compte:

 1. L’activitat docent prevista amb la plena implantació dels plans d’estudis i de l’optativitat establerta com a objectiu.
 2. La possible revisió dels plans d’estudis.

Els vicerectorats responsables d’Ordenació Acadèmica i Professorat faran un seguiment de la situació de POA i COA dels departaments per tal d’evitar que determinades variables (assignatures optatives no finançades, baixes laborals, sabàtics, etc.) puguin suposar un augment transitori en l’activitat docent.

5.6. El pressupost dedicat a minoració del dèficit es distribuirà entre els departaments amb manca de professorat per complir el seu encàrrec docent i a aquells que tinguin un excés de professorat associat (especialment els que estiguin per sobre de la mitjana de la UIB, de forma ponderada). També caldrà tenir present el punt d’execució (valors de les forquilles) d’aquest document de còmput de l’activitat docent, per poder considerar quins departaments poden presentar un dèficit més gran en anys posteriors.

5.7. Cada departament haurà de proposar al vicerectorat responsable de Professorat un ús de la quantitat que li sigui assignada per reduir el dèficit. Si tot i així persisteix, el departament ha de fer una proposta al vicerectorat responsable del Professorat, el qual estudiarà la solució més adequada.

5.8. Per a la confecció dels POA, els vicerectorats responsables d’Ordenació Acadèmica i Professorat corregiran aquelles situacions en les quals s’observi, comparant les mitjanes de les taxes d’èxit i eficiència de les distintes matèries o assignatures de l’estudi en qüestió, un excés significatiu d’alumnes repetidors.

5.9. Una vegada establert el POA dels diversos departaments, serà enviat al director/a de departament corresponent per a la seva revisió, així com als degans/es i directors/es de centre afectats per tal que es puguin dur a terme les coordinacions necessàries que garanteixin una programació coherent i adequada de les activitats docents i a la vegada uns COA equilibrats.

Annex: Promoció del professorat

La UIB cada any acadèmic pot convocar places de promoció del seu professorat permanent.

A.1. Promoció a CU

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professors/es TU que hagin obtingut la corresponent habilitació a CU, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professors/es TU que hagin obtingut la corresponent acreditació a CU. Si el pressupost disponible no és suficient per a totes les promocions, s’elaborarà una llista amb els barems que s’indiquen a continuació. S’assignarà a cada professor/a una puntuació respectant les regles següents:

 1. Reconeixement de la labor docent i antiguitat
  a.1) 2,5 punts per cada quinquenni de docència reconegut
 2. Reconeixement de la labor en investigació
  b.1) 3 punts per cada sexenni de recerca reconegut
  Es valoraran els següents mèrits dins els darrers 9 anys:
  b.2) 2 punts per cada participació en un projecte competitiu europeu
  b.3) 1 punt per cada participació en un projecte competitiu del pla nacional (o equivalent)
  Les dues quantitats anteriors es dividiran per dos quan la dedicació hagi estat a temps parcial.
  b.4) 2 punts per cada tesi dirigida (o fracció en el cas de codireccions)
 3. Reconeixement de la labor de gestió
  Es valorarà la participació en càrrecs de gestió estatutaris unipersonals de la manera següent:
  c.1) Es comptaran com a punts el resultat de dividir per 150 la reducció en hores prevista en aquest document per cada càrrec exercit durant un any (o puntuació proporcional); la puntuació màxima d’aquests apartat és de 6 punts.
  Amb les puntuacions dels epígrafs anteriors s’elaborarà una primera llista dels candidats i les candidates ordenada per punts.
 4. Es multiplicarà per x la puntuació del primer candidat o candidata de cada departament, on x és el resultat de dividir el nombre total de TU pel nombre de CU d’aquell departament. Amb independència del resultat del valor de la divisió, el valor mínim de x que s’aplicarà és de 2 i el valor màxim 4.
  Finalment, per a aquelles persones que ja hagin participat en una convocatòria d’aquestes promocions sense obtenir la corresponent assignació pressupostària, i per tal d’evitar que puguin veure posposada indefinidament la seva possible opció a una promoció:
 5. Se sumarà la puntuació que va obtenir en l’anterior convocatòria.
  L’ordre de puntuació determina a quins departaments s’atorga part del pressupost per a les promocions. Els departaments hauran de respectar el perfil docent i com a investigador del professor/a que ha provocat l’assignació pressupostària o, en cas contrari, hauran de renunciar a l’assignació. Si un cop resolta la promoció, la plaça és obtinguda per un professor/a distint/a del que va generar l’assignació pressupostària, el departament quedarà fora de les dues convocatòries següents d’aquest procediment de promoció a CU.

Es realitzaran, si escau, dues llistes al llarg de cada any. La primera tindrà com a data de referència per als càlculs el dia 1 de juny, i la segona el dia 1 de desembre.

A.2. Penalitzacions sobre les places de promoció

A.2.1. Quan una plaça de promoció quedi deserta, es desdotarà la quantitat afegida per a la promoció.

A.2.2. Si la plaça l’obté un candidat/a que no sigui professor/a numerari/ària de la UIB, el departament haurà d’amortitzar el cost econòmic de la plaça mitjançant places vacants i de professorat no permanent. En cas que no disposi de les unes o de les altres, es planificarà el retorn econòmic.

A.3. Promoció d’ajudants a ajudants doctors

A les persones que ocupin una plaça d’ajudant de la UIB, que estiguin en possessió del títol de doctor/a i hagin aconseguit l’acreditació que exigeix la LOU per presentar-se a una plaça d’ajudant doctor (LOU), hom els haurà d’oferir la possibilitat de poder optar a un concurs de plaça d’ajudant doctor, sempre que la plaça estigui justificada per les necessitats docents, i a la vegada d’investigació, del departament, i hi hagi disponibilitat pressupostària.

A.4. Promoció de PDI contractat indefinit

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professors o professores P. col. o PC dr. que hagin obtingut la corresponent acreditació o habilitació a TU, sempre que quedin justificades respecte de les necessitats docents i d’investigació dels departaments. Aquestes promocions queden subjectes a unes condicions de penalització anàlogues a les establertes a l’apartat A.2.2.

Disposició addicional primera

Mentre hi hagi professorat pertanyent al cos en extinció de catedràtics d’escola universitària, s’entendrà a tots els efectes la seva equivalència amb el cos de professors titulars d’universitat.

Disposició addicional segona

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició addicional tercera

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

Disposició transitòria primera

Per a les assignatures de plans d’estudis no adaptats a l’EEES, seguirà vigent el que estableix el document de plantilla aprovat per l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer. Per poder elaborar POA i COA de forma homogènia, es convertiran els crèdits a hores, essent la regla general que 1 crèdit és equivalent a 10 hores de classe presencial.

Disposició transitòria segona

Dins els tres primers mesos de l’any 2009 es podrà obrir una convocatòria addicional de promocions a CU, respecte de les establertes a l’apartat A.1 de l’annex A.

Disposició derogatòria

Queden derogats l’Acord normatiu 3213/1996, de 19 de juny, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 123, de 26 de juliol), l’Acord normatiu 6125/2003, de 22 de gener, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 217, de 11 d’abril), i l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici, quant a vigència d’aquest darrer acord, de les previsions establertes a la disposició transitòria primera del present document.

Disposició final

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas