logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Direcciˇ

8881. ACORD EXECUTIU del dia 16 de desembre de 2008 pel qual es convoquen eleccions de director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 85, 87 i 91 dels Estatuts de la Universitat i l’Acord normatiu 7649/2006, de 26 de setembre (FOU núm. 271, de 13 d’octubre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral del dia d’avui, acorda d'iniciar el procés electoral a director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

El procés electoral ha d’acabar abans dels quaranta dies següents a la data de publicació d'aquest acord al FOU, i s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 29 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Els candidats al càrrec de director de departament han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral en un termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de la convocatòria d’eleccions.

»2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral ha de fer públics els candidats acceptats i els ha de comunicar al director de departament en funcions en un termini màxim de cinc dies.

»3. El director de departament en funcions, en un termini màxim de quaranta dies a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de la convocatòria d’eleccions, ha de convocar sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director de departament, la qual ha de tenir lloc abans que s’exhaureixin els quaranta dies indicats.

»4. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.

»5. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l’article 20.3 d’aquesta normativa, serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»

Així mateix, el procés electoral a director de departament s’ha de regir pel que disposa l’article 20 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació efectuada mitjançant una papereta en la qual figuri el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.

»2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.

»3. El candidat que obtingui el nombre més gran de vots quedarà proclamat, sempre que aquest nombre sigui superior a un terç dels electors.

»4. En cas d’empat o en el supòsit que cap candidatura de les presentades no obtingui, en una primera votació, el quòrum a què fa referència l’apartat anterior, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els dos candidats que hagin obtingut un nombre més gran de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:

»a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.

»b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.

»c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

»Si encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

»5. Si, convocades eleccions, no s’ha presentat cap candidat o cap d’ells no ha obtingut la majoria requerida, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i pot designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no poden excedir els sis mesos.»

Finalment, quant als requisits dels candidats, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 25 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril:

«Els directors i directores de departament [...] els ha d’elegir el consell de departament en els termes establerts pels Estatuts, entre els professors i professores doctors amb vinculació permanent a la Universitat.»

El director del Departament continuarà en funcions fins al nomenament i la presa de possessió del director electe.

Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’ha de comunicar immediatament el nom de la persona elegida a la Rectora i al Secretari General.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.