logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8874. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual s’adapta el contingut de l’article 103 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (en endavant, LOU), ha canviat la regulació dels professors emèrits de les universitats. La redacció original de l’article 54.1 de la LOU afirmava que les universitats podrien contractar temporalment professors emèrits «entre els funcionaris jubilats dels cossos docents universitaris». La Llei orgànica 4/2007 introdueix un nou article, el 54 bis, dedicat a aquesta figura, en el qual s’estableix que «les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar professors emèrits entre professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat». D’aquesta manera, la normativa actual preveu la contractació com a professor emèrit de qualsevol professor jubilat, no sent necessària la condició de funcionari, com exigia originàriament la LOU.

L’article 103.1 del Estatuts de la Universitat preveu que la UIB podrà contractar professors emèrits «entre els professors jubilats del cossos docents universitaris». Per la seva banda, l’article 103.2 dels Estatuts exigeix que els contractes que es formalitzin amb els professors emèrits siguin «de dos anys prorrogables pel Consell de Govern, oït el departament, pel mateix període». En termes semblants es regula aquesta qüestió a l’article 5 de l’Acord normatiu 7251/2005, del 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 253, de 24 de juny).

L’edat mitjana del professorat de la Universitat creix any rere any, i no es prepara adequadament el necessari relleu generacional que ha de permetre a les noves generacions ocupar les places del professorat actual que amb el temps ha d’accedir a la jubilació. Una forma de poder preparar adequadament les persones que accediran en el seu moment a les places dels cossos docents és permetre que el professorat que tingui més de seixanta anys, en faci més de trenta que cotitza a la Seguretat Social o a MUFACE i reuneixi els requisits establerts al règim corresponent, pugui jubilar-se i després ser contractat com a professor emèrit de la Universitat. Els doblers que la Universitat s’estalvia amb la contractació indicada, que es correspon amb la quantitat de la pensió de jubilació, es poden destinar a contractar personal en formació. Per poder instaurar aquest sistema es fa necessari adaptar els Estatuts de la Universitat a les noves previsions de la LOU, ja que ara, per una banda, només permeten contractar el professorat funcionari i, per l’altra, limiten la contractació a un període màxim de quatre anys.

A la disposició addicional vuitena, paràgraf segon, de la Llei orgànica 4/2007 s’estableix que, mentre no es produeixi l’adaptació dels estatuts de les universitats a les previsions del nou text de la Llei orgànica d’universitats, els consells de Govern poden aprovar la normativa que considerin necessària per donar compliment al que estableix la Llei orgànica 4/2007. Com s’ha vist, aquesta norma legal modifica el règim jurídic de la contractació del professorat emèrit de les universitats.

Per tot l’anterior, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts d’aquesta universitat i de conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, ha aprovat l’adaptació del contingut de l’article 103 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queda adaptat el contingut de l’article 103 dels Estatuts:

 1. La nova redacció del primer apartat és la següent:
  «La Universitat de les Illes Balears pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat almenys durant deu anys.»
 2. El segon apartat de l’article 103 queda redactat d’aquesta forma:
  «La durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de setanta anys, que especificaran llurs obligacions acadèmiques, serà de dos anys prorrogables pel Consell de Govern, oït el departament, pel mateix període.»
 3. La nova redacció del quart apartat de l’article esmentat és aquesta:
  «La Universitat establirà les activitats que poden desenvolupar els professors emèrits.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de l’adaptació del contingut de l’article 103 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears a les previsions de la Llei orgànica 4/2007.

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 103. Professors emèrits

 1. La Universitat de les Illes Balears pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat almenys durant deu anys.
 2. La durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de setanta anys, que especificaran llurs obligacions acadèmiques, serà de dos anys prorrogables pel Consell de Govern, oït el departament, pel mateix període.
 3. No obstant l’extinció de la relació contractual, la condició de professor emèrit serà vitalícia, a efectes honorífics.
 4. La Universitat establirà les activitats que poden desenvolupar els professors emèrits.
 5. El Consell de Govern, amb l’acord previ del Consell de Direcció, fixarà la plantilla dels professors emèrits, que no podrà excedir el que marca la legislació vigent.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas