logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8873. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual es crea una comissió per a la reforma dels Estatuts.

El Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix la normativa vigent, ha acordat de crear una comissió per a la reforma dels Estatuts, per donar compliment a les previsions del primer paràgraf de la clàusula addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en els termes següents:

Article 1. Es crea una comissió per a la reforma dels Estatuts amb la comesa de fer una anàlisi del contingut del text estatutari i determinar les necessitats de reforma, per a la seva adaptació a la LOU vigent i a la seva normativa de desenvolupament, així com elaborar el projecte de reforma dels Estatuts.

Article 2. Aquesta comissió serà integrada per:

 1. El Secretari General, que la presidirà per delegació de la Rectora.
 2. Dos membres del Consell de Direcció, designats per la Rectora.
 3. Nou claustrals:
  • Cinc de triats per i entre els claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris).
  • Un de triat per i entre els claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador).
  • Dos de triats per i entre els claustrals del grup c) (estudiants).
  • Un de triat per i entre els claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis).

Article 3. Tots els serveis d'assessorament jurídic de la Universitat prestaran a la comissió l'assessorament tecnicojurídic necessari per al compliment de la tasca que té encomanada. Així mateix, la comissió podrà requerir la presència de qualsevol membre de la comunitat universitària, a l'efecte d'informar la comissió sobre els punts que li siguin consultats, i qualsevol membre de la comunitat universitària podrà fer arribar a la comissió els seus suggeriments.

Article 4. En qualsevol moment el Consell de Govern podrà sol·licitar a la comissió informació sobre l'estat de les feines que li hagi encomanat.

Article 5. Una vegada adoptats els acords procedents, la comissió elevarà al Consell de Govern una memòria del resultat dels seus treballs perquè pugui pronunciar-se sobre els acords adoptats.

Article 6. La comissió es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27 de novembre), sens perjudici que es pugui dotar d'una reglamentació específica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Aquesta normativa entrarà provisionalment en vigor el dia que l'aprovi el Consell de Govern.

Segona. A la primera sessió del Claustre s'aprovarà o modificarà aquesta normativa. Les propostes de modificació s'han de fer d'acord amb el text aprovat pel Consell de Govern. Les modificacions que hi introdueixi el Claustre entraran provisionalment en vigor en el moment de ser aprovades.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Aquesta normativa entrarà en vigor de manera definitiva el dia que es publiqui al FOU.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas