logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8291. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de desembre de 2007 per la qual es contracta una professora associada en desenvolupament de l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre.

En virtut del que preveu l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l'acord normatiu esmentat, que:

La senyora M. Pilar Feliu Álvarez de Sotomayor sigui contractada com a professora associada (quatre hores) de l'àrea de coneixement de Dret Internacional Privat, als efectes d'exempció de les activitats docents del director del Departament de de Dret Públic. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament de Dret Públic.

Aquest contracte tindrà vigència fins al 30 de setembre del 2008 i, en tot cas, finalitzarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.