logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8290. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de desembre de 2007 per la qual es disposa que el professor Antoni Miralles Socias cessi com a degà de la Facultat de Ciències.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 48.4, dispòs que el professor Antoni Miralles Socias cessi com a degà de la Facultat de Ciències, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou degà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i Sra. Gerent de la Universitat.