logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8292. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2007 per la qual es nomena director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia el professor Andreu Bover Bover.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 62.2, 85 i 87, nomèn director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia el professor Andreu Bover Bover, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i Sra. Gerent de la Universitat.