FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XX
Núm. 254
Divendres, 29 de juliol de 2005
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
7292 ACORD EXECUTIU del dia 10 de maig de 2005 pel qual es crea l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

El volum d'accions realitzades per tal de sensibilitzar, formar, potenciar la recerca i liderar projectes de cooperació al desenvolupament, juntament amb l'evolució del programa de Voluntariat i altres accions de solidaritat dutes a terme entre els membres de la UIB, fan palès el grau de maduresa assolit en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat. La maduresa aconseguida, així com la importància d'assolir aquests nous reptes i nous papers com a agents socials, amb qualitat i èxit, per poder realitzar accions i projectes coordinats, continuats i sostenibles, fa que sigui necessari i adient la creació d'una nova estructura universitària que permeti, alhora, la coordinació eficaç de les diferents accions, l'impuls de noves iniciatives i la creació de sinergies que afavoreixin el treball interdisciplinari.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 24.1.h) dels Estatuts de la Universitat, acorda de crear l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat en els termes següents:

1. Les finalitats i accions de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat se centren en dos grans àmbits d'actuació:

a) La cooperació al desenvolupament.

b) El voluntariat universitari.

2. L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat assumirà les accions que es fan actualment des dels programes de cooperació al desenvolupament i des del programa de Voluntariat, així com altres que li encomanin en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

3. L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat dependrà orgànicament del Vicerectorat de Relacions Exteriors.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  10 de maig 2005
El Rector, Avel·lí Blasco 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.