FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XX
Núm. 250
Divendres, 18 de març de 2005
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
7143 ACORD EXECUTIU del dia 8 de març de 2005 pel qual es modifica la composició de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia avui, ha acordat de modificar l'Acord executiu 6383/2003, de 21 d'octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 226, de 14 de novembre), i ha variat la composició de la comissió esmentada.

En conseqüència i en virtut de la necessària adaptació a la modificació feta, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat que la nova composició de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca sigui la següent:

President: el vicerector d'Investigació i Política Científica, doctor Francisco Muñoz Izquierdo.

Vocals:

La doctora Gemma Isabel Turnes Palomino (Dept. de Química).
Tres investigadors (amb un mínim de dos sexennis d'investigació) nomenats pel Consell de Direcció:
El doctor Josep Lluís Ballester Mortes (Dept. de Física).
El doctor Pedro Montoya Jiménez (Dept. de Psicologia).
El doctor Jaume Garau Amengual (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).
Secretari: un cap de secció de l'OSR (amb veu però sense vot).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  8 de març de 2005
El Rector, Avel·lí Blasco 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.