FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIX
Núm. 226
Divendres, 14 de novembre de 2003
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
6383. ACORD EXECUTIU del dia 21 d'octubre de 2003 pel qual es crea la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca en els termes següents:

Article 1. Objectiu

L'objectiu de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d'ajut i promoció de la recerca gestionats pel Vicerectorat de Política Científica. També pot actuar en altres avaluacions que li assignin.

Article 2. Composició

La comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca serà formada pel vicerector de Política Científica, que la

presidirà, la vicerectora d'Investigació, la directora de l'Oficina de Suport a la Recerca, dos investigadors (amb un mínim de dos sexennis d'investigació) nomenats pel Consell de Direcció i un cap de secció de l'OSR (amb veu però sense vot). Per a determinades avaluacions es podrà demanar la presència d'un tercer investigador, amb veu i sense vot.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  21 d'octubre de 2003
El Rector, Avel·lí Blasco 

Acords que fan referència a aquest.