FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XX
Núm. 250
Divendres, 18 de març de 2005
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
7133 ACORD EXECUTIU del dia 8 de març de 2005 pel qual es modifica l'Acord executiu 6383/2003, de 21 d'octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2003, va crear, mitjançant l'Acord executiu 6383/2003, la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 226, de 14 de novembre).

El temps transcorregut des de la creació de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca, els canvis produïts en la distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció i les millores tècniques necessàries en el seu funcionament fan necessària la modificació de la creació de la comissió indicada.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l'Acord executiu 6383/2003 en els termes següents:

Article 1. Objectiu

L'objectiu de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d'ajut i promoció de la recerca gestionats pel Vicerectorat d'Investigació i Política Científica. També pot actuar en altres avaluacions que li assignin.

Article 2. Composició

La comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca serà formada pel vicerector d'Investigació i Política Científica, que la presidirà, la directora de l'Oficina de Suport a la Recerca, tres investigadors (amb un mínim de dos sexennis d'investigació) nomenats pel Consell de Direcció i un cap de secció de l'OSR (amb veu però sense vot). Per a determinades avaluacions es podrà demanar la presència d'un quart investigador, amb veu i sense vot.

Disposició derogatòria

Única

Queda derogat l'Acord executiu 6383/2003, de 21 d'octubre (FOU núm. 226, de 14 de novembre).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  8 de març de 2005
El Rector, Avel·lí Blasco 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.