FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIX
Núm. 240
Divendres, 25 de juny de 2004
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
6892 ACORD NORMATIU del dia 14 de juny de 2004 pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 138 dels Estatuts («1. Són alumnes col·laboradors els que participen en les tasques de recerca de la Universitat. 2. El Consell de Govern aprovarà el desenvolupament d'aquesta figura i en fixarà les compensacions i els reconeixements») i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Es preveuen dos tipus d'activitats formatives per a alumnes col·laboradors:

a) Alumne col·laborador en investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a).

b) Alumne col·laborador en investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b). Poden optar a aquestes places tots els alumnes matriculats a la UIB de primer o segon cicle, segons el perfil de la plaça.

Article 2

Tot el personal docent i investigador de la UIB i dels seus instituts de recerca que es presti a tutelar alumnes col·laboradors de tipus a), ha d'adreçar la sol·licitud al degà o director del centre al qual estigui adscrit l'estudi respecte del qual demana l'alumne col·laborador. Els impresos de sol·licitud per al professor estaran disponibles als serveis administratius del centre corresponent i a la pàgina web de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Article 3

Tots els centres, unitats administratives, laboratoris, aules, instituts o serveis que es prestin a tutelar alumnes col·laboradors de tipus b), han d'adreçar la sol·licitud al vicerector d'Investigació i Política Científica. La sol·licitud l'ha de justificar un membre del personal docent i investigador i l'ha de presentar el director o responsable del centre, unitat administrativa, laboratori, aula, institut o servei respecte del qual es demana l'alumne col·laborador. Els impresos de sol·licitud estaran disponibles a la pàgina web de l'OSR.

Article 4

Les propostes han de ser per mòduls de 15 hores de dedicació de l'alumne, cada un. La sol·licitud mínima és de 6 mòduls (90 hores), i la màxima, de 12 mòduls (180 hores) per alumne. La col·laboració de l'alumne s'ha de fer necessàriament dins el període que va del dia 1 d'octubre al dia 30 de setembre.

Article 5

Per a qualsevol sol·licitud d'alumne col·laborador, la persona que faci la petició ha d'especificar:

a) El nombre d'alumnes de primer o segon cicle que pot tutelar.

b) El nombre de mòduls de cada plaça.

c) Les tasques que han de fer els alumnes col·laboradors.

d) L'interès d'aquestes tasques per a la formació de l'estudiant.

e) El nom del professor o investigador que tutelarà la col·laboració de l'estudiant.

f) Els criteris de selecció (requisits i mèrits) i la persona o òrgan que farà la selecció.

Article 6

Una comissió seleccionarà, dins les disponibilitats pressupostàries, els projectes que combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.

Aquesta comissió, en el cas dels alumnes col·laboradors de tipus a), serà formada pel degà o director del centre, que la presidirà, els vicedegans o subdirectors, el secretari del centre, l'administrador de centre i un alumne dels representants a la junta de centre.

En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus b), les sol·licituds seran avaluades per la comissió avaluadora de l'OSR. Per fer l'avaluació, aquesta comissió tindrà la presència del vicerector de Professorat i de dos alumnes, elegits pel Consell d'Estudiants, amb veu i vot.

Si les sol·licituds excedeixen les disponibilitats pressupostàries, la comissió seleccionadora haurà de fer una priorització de totes les sol·licituds atenent el criteri de dotar les places que combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors, dels tutors i dels centres i el benefici general de la Universitat.

Excepcionalment i per motius justificats aquestes comissions poden modificar la sol·licitud mínima fins a tres mòduls.

Les places d'alumnes col·laboradors que quedin desertes seran assignades novament per la comissió seleccionadora en una única convocatòria extraordinària.

Article 7

El nom de l'alumne col·laborador elegit per a cada plaça es farà públic al Full Oficial de la Universitat.

Article 8

L'activitat dels alumnes col·laboradors no implica relació laboral o administrativa entre els beneficiaris i la Universitat de les Illes Balears, ni donarà lloc a la inclusió en la Seguretat Social. D'altra banda, els alumnes romanen obligats a complir l'horari, les normes i la disciplina de la Universitat de les Illes Balears, on realitzen llur formació.

Article 9

En acabar-se la col·laboració i amb l'informe previ favorable del tutor, l'alumne rebrà:

a) Un certificat de la seva condició d'alumne col·laborador, que constarà, igualment, al seu expedient acadèmic.

b) Una borsa d'ajut a l'estudi. La quantitat dependrà del nombre de mòduls de la plaça.

Article 10

Un mateix alumne només pot gaudir dues vegades de places d'alumne col·laborador de cada tipus.

Excepcionalment en podrà gaudir una tercera vegada si és l'únic candidat a una plaça. El fet de gaudir d'una plaça d'alumne col·laborador és incompatible amb una plaça del mateix tipus, encara que es pot compatibilitzar una plaça de tipus a) amb una de tipus b).

Article 11

Anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat total dedicada a aquest programa i la quantitat assignada al mòdul. El Consell de Govern fixarà la quantitat total assignada a cada facultat i escola.

Article 12

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat al programa GREC.

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa substitueix totalment la normativa prèvia (Acord normatiu 4648/1999, de 23 de setembre).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  14 de juny de 2004
El Rector, Avel·lí BlascoAcords que fan referència a aquest.