logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15033. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Carlos Vecina Merchante.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, s’atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Carlos Vecina Merchante pel període comprès entre el 23 de juny i el 31 de juliol de 2023.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor contractat doctor gaudirà de la llicència a la Universitat de Lleida.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Sra. Gerenta de la Universitat.