logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15034. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juliol de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudant Sergi Bujosa Vidal.

D’acord amb l’article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l’informe del Departament de Química, s’atorga una llicència per estudis a l’ajudant Sergi Bujosa Vidal pel període comprès entre el 17 de juliol i l’1 de setembre de 2023.

Les retribucions que percebrà l’ajudant esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest ajudant gaudirà de la llicència a la Universitat de Carolina del Sud (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerenta de la Universitat.