logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15032. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Marco Antonio Robledo Camacho.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament d’Economia de l’Empresa, s’atorga una llicència per estudis al professor Marco Antonio Robledo Camacho pel període comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2023.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor gaudirà de la llicència a la Universitat Meridiana, San Francisco (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerenta de la Universitat.