logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15020. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual es nomena la senyora Josefa Donoso Pardo investigadora col·laboradora del Departament de Química.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Josefa Donoso Pardo investigadora col·laboradora del Departament de Química pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2025, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerenta de la Universitat.