logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15019. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual es declara la situació de suspensió de contracte per mutu acord de les parts de la senyora M. Magdalena Borràs Mateu.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb l’article 45.1, apartat a), del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i a petició de la interessada, declar la situació de suspensió de contracte per mutu acord de les parts de la senyora M. Magdalena Borràs Mateu, ajudanta del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, a partir de l’inici de l’any acadèmic 2023-24 (11 de setembre de 2023) i fins a la finalització de l’any acadèmic esmentat.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i Sra. Gerenta de la Universitat.