logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15018. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual es nomena delegat de la Universitat a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears el professor Onofre Martorell Cunill.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, de conformitat amb el que preveuen a l’article 74, i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn delegat de la Universitat a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears el professor Onofre Martorell Cunill, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador i Sra. Gerenta de la Universitat.