logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15021. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual es disposa que el professor Juan Frau Munar cessi com a director del Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat per a l’any acadèmic 2022-23.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, dispòs que el dia 11 de setembre de 2023 el professor Juan Frau Munar cessi com a director del Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat per a l’any acadèmic 2022-23.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre haurà exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. vicerectora d’Estudiants i Sra. Gerenta de la Universitat.