logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 552 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 d'abril de 2023
Consell de Direcció

14892. ACORD EXECUTIU del dia 19 d’abril de 2023 de reconeixement d'increments salarials als contractats a càrrec del capítol 6 en l'àmbit de la recerca a la Universitat de les Illes Balears.

Les persones són el principal actiu de la institució universitària. En particular, el personal investigador és estratègic per a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per assolir la seva missió distintiva en recerca i innovació i per millorar la competitivitat. En aquest sentit, la UIB ha de vetllar no només pel compliment obligat de la normativa laboral i retributiva vigent sinó també per activar i mantenir els mecanismes que la facin competitiva en la captació i retenció de talent investigador.

La UIB disposa, entre els seus efectius de recursos humans, d’una plantilla de personal investigador, tècnic i gestor de la investigació contractat en el marc de projectes de recerca, convenis, acords o figures similars i, per altra banda, de personal contractat en el marc de programes públics de contractació de recursos humans per a la recerca.

Així mateix, la UIB és sensible a les lícites aspiracions del personal investigador contractat i les assumeix, com ara l'assoliment d'unes determinades condicions de treball i un nivell retributiu competitiu i conforme a les funcions assignades. En els darrers temps, el Govern de l’Estat ha regulat múltiples increments salarials per als treballadors públics.

No obstant això, la UIB disposa de recursos limitats que li impedeixen d’executar determinades actuacions, per la qual cosa ha de trobar un equilibri sostenible entre les demandes i les disponibilitats pressupostàries per a la millor execució de les actuacions de recerca i innovació.

I així, la present normativa pretén regular la dotació que deriva dels diferent increments salarials, segons la situació concreta de la font de finançament dels contractes objecte d’aquesta disposició.

En virtut del que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts, ha acordat el reconeixement d'increments salarials als contractats a càrrec del capítol 6 en l'àmbit de la recerca a la Universitat de les Illes Balears en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article 1. Tipus i font de finançament

Pel que fa al finançament dels contractes esmentats, n’hi ha dues vies típiques:

 1. Per una part, els contractes finançats amb càrrec a projectes de recerca, treballs de recerca a l’empara de l'article 60 de la Llei orgànica 2/2003, de 22 de març, del sistema universitari, convenis, acords o figures similars, als quals es poden imputar despeses relatives a la contractació de personal per a la recerca.
 2. Per una altra part, els contractes finançats amb càrrec a programes públics de contractació de recursos humans per a la recerca, en els quals l’única despesa elegible és la contractació de personal.

Article 2. Definicions i terminis

Pel que fa a les modificacions de les condicions retributives per normativa d'àmbit universitari, autonòmic o estatal, s'han de tenir en compte els terminis següents:

 1. Data d'aprovació: data en què es publica el text legal que aprova la modificació retributiva.
 2. Data d'efecte: data des de la qual té efecte la modificació retributiva aprovada, sovint prèvia a la data d'aprovació.
 3. Vigència: període d'execució del contracte, incloent-hi les addendes corresponents.
 4. Data d'inici: data en què s'inicia el període d'execució del contracte o l'addenda.

Article 3. Criteris d'aplicació

Tenint en compte el que s’indica als articles anteriors, es determina, com a criteri general, que, pel que fa als contractes en matèria de recerca i innovació que formalitzi la UIB a càrrec del capítol 6, també seran susceptibles que s’hi apliquin les mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic que s'aprovin de manera general en l'àmbit autonòmic i estatal. Per tant, es faran efectives les modificacions retributives que s'aprovin amb data d'aprovació posterior a la data d'inici del contracte i, si escau, segons les dates d'efecte i de vigència corresponents. Per altra banda, les modificacions retributives amb data d'aprovació anterior a la data d'inici s'entenen incorporades a les condicions signades al contracte.

En aquest sentit, el criteri general es trasllada a les situacions particulars següents:

 1. S'entendrà que les retribucions en la data d'inici del contracte incorporen les modificacions retributives aprovades amb anterioritat.
 2. Les mesures en matèria de retribucions del personal del sector públic que s'aprovin durant la vigència del contracte i que tinguin efectes dins aquest es faran efectives.

Article 4. Font de finançament

El possible crèdit necessari per afrontar les despeses derivades de l'aplicació de les mesures abans descrites es disposarà en l’ordre de prioritat següent:

 1. En cas que sigui possible, l’increment s’imputarà a l'ajut o als ajuts directes o indirectes vinculats al projecte de recerca o similar que hagi motivat la contractació o la corresponent addenda. A aquests efectes, les propostes de contractació o de finançament d'addendes inclouran una reserva de crèdit cautelar a càrrec d'aquests fons.
 2. En cas d'indisposició total o parcial de crèdit a través del mecanisme anterior, la part d'increment retributiu necessària s'imputarà, si escau, a la corresponent partida finalista habilitada al pressupost de la UIB assignada al vicerectorat amb competències de contractació de personal investigador.
 3. En cas d'indisposició total o parcial de crèdit a través del mecanisme anterior, la part d'increment retributiu necessària s'imputarà, si escau, a alguna partida amb crèdit adequat i suficient del vicerectorat amb competències de contractació de personal investigador.
 4. En darrer extrem, en cas d'indisposició de crèdit adequat i suficient per fer efectives al personal contractat a càrrec del capítol 6 les mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic que s'aprovin de manera general, resta a la consideració del Consell de Direcció d'emprendre les mesures que consideri pertinents.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposicions transitòries

Primera. Regularització d’increments salarials

Referent a la regularització dels increments salarials corresponents als anys 2022 i 2023, s'actuarà de la manera següent:

 1. Per als contractes iniciats el 2021 amb vigència dins el 2022, s'aplicarà un increment salarial del 3,5% corresponent als dos increments decretats pel Govern de l’Estat per a l'any 2022.
 2. Per als contractes iniciats entre l'1 de gener i el 18 d’octubre de 2022, s'aplicarà un increment salarial addicional de l’1,5% decretat pel Govern de l’Estat per a l'any 2022.
 3. Les condicions pactades en els contractes o addendes iniciats amb posterioritat al 19 d’octubre de 2022 ja preveuen implícitament les millores retributives aprovades fins a aquell moment i, per tant, no s'hi apliquen explícitament els dos increments salarials decretats pel Govern de l’Estat per a l’any 2022.
 4. Per als contractes iniciats a partir del 19 d’octubre de 2022 i que continuïn dins el 2023, s'aplicarà un increment salarial del 2,5% decretat pel Govern de l’Estat per a l'any 2023.
 5. Les condicions pactades en els contractes o addendes iniciats dins el 2023 ja preveuen implícitament les millores retributives aprovades fins a aquell moment i, per tant, no s'hi apliquen explícitament els increments salarials decretats pel Govern de l’Estat per a l'any 2022 i fins a la data d'inici del contracte, al llarg de l’any 2023.

Segona. Abonament dels increments

L’efectivitat de l'abonament dels increments a percebre en el marc d’aquesta disposició restarà subjecta a la disponibilitat pressupostària.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot