logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 552 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 d'abril de 2023
Consell de Direcció

14891. ACORD EXECUTIU del dia 19 d’abril de 2023 pel qual es regulen les retribucions del personal investigador i personal tècnic i gestor de suport a la investigació adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de l’article 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, en què participi la Universitat de les Illes Balears.

Tant a la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), com a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (LCTI), modificada per la Llei 17/2022, de 5 de setembre, s'estableix que les universitats públiques podran contractar personal investigador i personal tècnic de suport a la recerca, la innovació i la transferència per al desenvolupament dels seus programes d'R+D+I.

La contractació de personal és un element estratègic clau per assolir la missió institucional universitària en l’àmbit de la recerca, la innovació i la transferència. Hi ha una vinculació directa entre el suport i reconeixement institucional al personal investigador i la qualitat i quantitat de la recerca realitzada. Així mateix, d’acord amb la política de la UIB de reconeixement i impuls de l’activitat investigadora i la política vinculada al segell HRS4R, l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, insta el Consell de Direcció a definir una taula de retribucions mínimes del personal investigador contractat.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat d’aprovar la normativa que regula les retribucions del personal investigador i personal tècnic i gestor de suport a la investigació adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de l’article 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, en què participi la Universitat de les Illes Balears en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és millorar la competitivitat investigadora i innovadora de la UIB i adequar les modalitats contractuals previstes a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació a les necessitats i peculiaritats d’aquesta universitat, definint les categories professionals, el règim retributiu i els drets i deures d'aquest personal i alhora garantint un grau mínim d'homogeneïtat de condicions en els contractes equiparables que formalitzi la UIB.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació en els casos que es defineixen a continuació, quan es prevegi la contractació de personal laboral amb caràcter temporal o indefinit:

 1. Per aplicar les resolucions de convocatòries d’ajuts per a la contractació de recursos humans resoltes per altres administracions públiques i en què la UIB actuï com a entitat beneficiària o col·laboradora.
 2. Per realitzar projectes de recerca finançats amb ajuts o subvencions públiques o ajudes privades que disposin de crèdit per a la contractació de personal.
 3. Per desenvolupar els subprogrames del Programa de Foment de la Recerca i la Innovació de la UIB que incloguin partides de personal.
 4. Per complir els compromisos adquirits mitjançant els convenis i contractes subscrits a l'empara de l'article 60 de la LOSU.

Article 3. Modalitats contractuals

D’acord amb el que disposen la LOSU i l’LCTI, modificada per la Llei 17/2022; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball i la resta de normes que les desenvolupen; així com la Llei 7/2022, de 5 d'agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears podrà contractar personal investigador, personal tècnic i personal gestor amb caràcter temporal o indefinit, per a la qual cosa s'utilitzaran, preferentment, les modalitats de contractació següents:

 1. Contracte predoctoral. Aquesta modalitat de contractació s'utilitzarà exclusivament per al personal investigador en formació i d'acord amb els requisits establerts a l'article 21 de l’LCTI i el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF).
 2. Contracte d'accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació. Aquesta modalitat de contracte es regirà pels requisits establerts a l’article 22 de l’LCTI, i els contractes només podran concertar-se amb els qui estiguin en possessió del títol de doctor o equivalent.
 3. Contracte d’investigador distingit. Aquesta modalitat de contracte es regirà pels requisits establerts a l’article 23 de l’LCTI i els contractes només podran concertar-se amb els qui estiguin en possessió del títol de doctor o equivalent.
 4. Contracte de professor distingit. Aquesta modalitat de contracte es regirà pels requisits establerts a l’article 84 de la LOSU i els contractes només podran concertar-se amb els qui estiguin en possessió del títol de doctor o equivalent.
 5. Contractes d'activitats cientificotècniques per a la realització d'activitats vinculades a línies de recerca o de serveis cientificotècnics, incloent-hi la gestió cientificotècnica, regulats a l'article 23 bis de l’LCTI. Els contractes d’activitats cientificotècniques seran de durada indefinida.
 6. Contractes per a la realització de projectes i per a l'execució de plans i programes públics de recerca científica i tècnica o d'innovació de l'article 32 bis de l’LCTI, en les condicions establertes a la modalitat anterior. Es podrà contractar personal tècnic de suport a la recerca i a la transferència de coneixement. Aquesta modalitat de contracte tindrà una durada indefinida.
 7. Contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció, entenent aquestes com l'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractar-se d'activitat normal de la institució, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix. Així mateix, es preveu la possibilitat de formalitzar contractes per circumstàncies de la producció per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada. La durada no podrà ser superior a sis mesos.
 8. Contractes de durada determinada segons el que disposa la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i aquells que resultin necessaris per executar programes de caràcter temporal el finançament dels quals provingui de fons de la Unió Europea.
 9. Contractes formatius per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis de l’article 11 (Contractes formatius) de l’Estatut dels treballadors. La durada d’aquests contractes no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir un any.

Article 4. Categories professionals

El personal laboral que es contracti amb càrrec a projectes, ajuts per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, contractes o convenis de recerca s'ha d'adscriure a una de les categories professionals següents, en funció de les tasques que tingui encomanades:

 1. aPersonal investigador. Els contractats que realitzin una activitat investigadora, en els termes recollits a l'article 13 de l’LCTI i l’article 4 de la Llei 7/2022. En funció del grau d’experiència i les credencials investigadores assolides, es distingiran les categories professionals següents:
  1. Investigador o professor distingit (investigadors principals de projectes altament competitius).
  2. iInvestigador sènior (doctor amb més de cinc anys d’experiència postdoctoral).
  3. Investigador júnior (doctor amb menys de cinc anys d’experiència postdoctoral).
 2. Personal investigador en formació. Aquell que desenvolupa un període de formació amb una durada establerta legalment i l'objecte del qual sigui l'obtenció del grau de doctor, en els termes definits a l'article 21 de l’LCTI i l’EPIF.
 3. Personal tècnic o gestor de suport a la investigació. Entès com aquell personal que fa tasques de suport al personal investigador i personal investigador en formació. En funció del grau de formació i especialització requerida per a la realització dels treballs objecte de la contractació, es distingiran les categories professionals següents:
  1. Tècnic superior amb títol MECES 4 (modalitat A).
  2. Tècnic superior amb títol MECES 2 o 3 (modalitat B).
  3. Tècnic especialista amb titulació MECES 1 o de batxiller.

Article 5. Retribucions del personal contractat i règim de dedicació

a) Personal contractat fora de l’empara de programes públics estatals i europeus de contractació de recursos humans per a la recerca i la innovació

Quan correspongui, la retribució i el règim de dedicació dels contractes seran establerts als annexos de les corresponents ofertes públiques de treball que realitzi la UIB.

El personal contractat amb càrrec a projectes, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de recerca, comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa, percebrà la retribució mínima equivalent a temps complet establerta a la taula següent, d'acord amb la categoria professional i la titulació acadèmica exigida, i sens perjudici de les reduccions proporcionals que es puguin produir, d’acord amb la dedicació del treballador.

Categoria

Salari mínim (€)

Titulació

Investigador sènior

33.300,00

Doctor amb més de cinc anys d’antiguitat

Investigador júnior

25.350,00

Doctor amb menys de cinc anys d’antiguitat

Tècnic superior modalitat A

24.525,13

MECES 4

Tècnic superior modalitat B

19.551,60

MECES 2 o 3

Tècnic especialista

15.940,00

MECES 1 o batxiller

Taula única. Retribucions mínimes anuals per a dedicació a temps complet i titulacions requerides per categoria professional de contractació

El salari màxim a cada categoria professional és un 33% superior al salari mínim de la categoria immediatament superior. Les categories investigador sènior i tècnic superior de modalitat A no tenen un salari màxim establert. No obstant això, les propostes d’ofertes de treball en aquestes categories que proposin unes retribucions superiors al 50% del mínim establert hauran de tenir el vistiplau del Consell de Direcció, que podrà proposar la reformulació de la definició de l’oferta o la rebaixa de les retribucions.

Les retribucions del personal investigador en formació contractat amb càrrec a projectes, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de recerca han d’ajustar-se a les retribucions establertes al punt b.i) de l’article 5 d’aquesta normativa.

Les retribucions dels investigadors distingits es determinaran individualment en cada cas particular. No obstant això, les retribucions anuals no podran ser inferiors a la referència que estableixen els ajuts Beatriz Galindo en la modalitat sènior (74.402,64 euros en la convocatòria 2022) o estàndard equivalent.

No es permetran contractes de menys de mitja jornada quan les tasques objecte de la contractació o les corresponents addendes superin l'any de durada.

Els investigadors responsables proponents d'aquests contractes han de posar a disposició una reserva de crèdit que permeti cobrir possibles increments retributius reconeguts per als treballadors del sector públic, assumint una intensitat d'increment del 2,5% per any.

b) Personal contractat a l’empara de programes públics estatals i europeus de contractació de recursos humans per a la recerca

Amb l’objectiu de millorar la capacitat d’atracció i retenció de talent i la competitivitat de la UIB en el seu entorn investigador, el personal contractat a l’empara d’ajuts en el marc de programes públics autonòmics, estatals i europeus en què la UIB participi com a entitat beneficiària o col·laboradora, percebrà, de forma general, unes retribucions més elevades que les mínimes establertes a les convocatòries o a la normativa reguladora corresponents, sempre que això s'adeqüi a la norma reguladora dels ajuts i es disposi de crèdit adequat i suficient per finançar els corresponents complements de competitivitat institucional.

i) Personal investigador en formació (article 21 de l’LCTI)

L’Estatut del personal investigador predoctoral en formació vincula les retribucions mínimes d’aquests contractes al conveni únic de personal laboral de l'Administració general de l'Estat, que s’actualitza freqüentment. Aquest fet genera una càrrega de gestió i unes necessitats d’habilitació de crèdit extraordinari que s’evitarien en gran mesura si s’aplicàs un increment en les retribucions mínimes que el tingui en compte des de l’inici d’aquests contractes. En el període 2016-2022, l’increment quadriennal més gran experimentat en les retribucions del grup 1 del conveni únic de personal laboral de l’Administració general de l’Estat (AGE) ha estat superior al 9%.

Per això, i als efectes del que disposa l’article 7 de l’EPIF, es proposa basar les retribucions per als contractes predoctorals que se subscriguin amb la UIB en la referència que fixa la retribució del grup 1 del conveni únic del personal laboral de l’AGE vigent en el dia de la resolució de concessió de la corresponent convocatòria que empara el contracte predoctoral, incrementada en un 10%.

Aquest complement de competitivitat institucional per a contractats a l’empara de l’EPIF es reduirà en una quantitat igual a les actualitzacions incrementals de la retribució del grup 1 del conveni únic del personal laboral de l’AGE que es produeixin al llarg de la vigència del contracte. En cas que les millores en les retribucions de referència acumulin un increment superior al 10% al llarg del període de vigència del contracte, les retribucions d’aquests contractes passaran a ser les mínimes fixades per l’EPIF.

ii) Ajuts del Programa estatal per desenvolupar, atreure i retenir talent

Les convocatòries d’ajuts per a la contractació de figures postdoctorals en el marc del Programa estatal per desenvolupar, atreure i retenir talent, del Pla estatal d’investigació científica, tècnica i d’innovació 2021-2023, com els ajuts Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o de personal tècnic de suport, estableixen les retribucions mínimes a percebre i tenen dues tipologies diferents en funció de la intensitat de l’ajut:

 1. Ajuts que cobreixen les retribucions mínimes (com són típicament els ajuts Ramón y Cajal o Juan de la Cierva): es proposa fixar un complement de competitivitat institucional a la captació i retenció de talent d’un 16% de les retribucions mínimes establertes per la convocatòria.
 2. Ajuts que no cobreixen les retribucions mínimes (com són típicament els ajuts de personal tècnic de suport): es proposa fixar un complement de competitivitat institucional a la captació i retenció de talent d’un 5% de les retribucions mínimes establertes. Aquest complement s’afegeix al crèdit addicional que la institució ha d’aportar per cobrir les retribucions mínimes fixades per la convocatòria.

Els complements de competitivitat institucional per a contractats a l’empara d’aquest apartat ii) es reduiran en una quantitat igual a les actualitzacions incrementals de la retribució que es produeixin en aplicació de normatives d'àmbit estatal al llarg de la vigència del contracte. En cas que les millores en les retribucions de referència acumulin un increment superior al 16% per al tipus 1 i al 5% per al tipus 2 al llarg del període de vigència del contracte, les retribucions d’aquests contractes passaran a ser les mínimes fixades legalment.

iii) Resta d’ajuts

En el cas d’ajuts per a la contractació de personal que fixin les retribucions del contracte, es respectaran aquestes condicions, amb independència del que estableixen els punts anteriors.

Per a la resta d’ajuts, el Consell de Direcció, a proposta del vicerectorat amb competències d’investigació, podrà fixar un complement de competitivitat en la línia del que estableixen els punts i) i ii) anteriors, ajustant-se preferentment a les retribucions establertes a la taula d’aquesta normativa.

Les retribucions mínimes establertes en aquesta secció b) restaran condicionades a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el corresponent subprograma del Programa de Foment de la Recerca del vicerectorat amb competències d’investigació. En cas de no disposar de crèdit suficient o adequat, el Consell de Direcció establirà els criteris de priorització entre tipus de contractes, convocatòries i anualitats, per aquest ordre jeràrquic. Així mateix, aquestes retribucions podran ser complementades per crèdit aportat per departaments, instituts, grups de recerca o investigadors. No obstant això, les propostes de complement que suposin unes retribucions superiors al 33% del mínim establert hauran de tenir el vistiplau del Consell de Direcció.

Article 6. Formes de provisió

La provisió dels contractes de personal laboral per al desenvolupament de projectes, línies de recerca de grups de recerca, laboratoris o unitats d'innovació, càtedres, contractes o convenis de recerca que no s’emmarquin en programes competitius per a la contractació de recursos humans per a la recerca la convocatòria i l’oferta pública de treball dels quals es formalitzi a la UIB, es durà a terme respectant l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació. En cap cas no es realitzarà la contractació directa de nous treballadors.

En tot cas, els contractes laborals amb les persones seleccionades es formalitzaran després de la confirmació mitjançant reserva de crèdit necessària i suficient per cobrir les despeses generades pel contracte durant el període de durada.

Article 7. Contractació

 1. Formalització: en el contracte s’ha d'especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contractació i identificar-ne prou l’objecte i les fonts de finançament.
  La signatura del contracte té caràcter personal i intransferible. El contracte se signarà abans de la incorporació al lloc de treball.
 2. Incompatibilitats: el règim d'incompatibilitats serà, de forma genèrica, el que estableixen la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i el Reial decret 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. Si, durant la durada del contracte, la persona contractada incorre en causa d'incompatibilitat, el contracte quedarà extingit per aquesta causa.
  En els contractes laborals de personal amb càrrec a projectes o convenis de recerca, a més, caldrà ajustar-se al que estableixin les convocatòries i, si escau, les bases reguladores d'aquestes convocatòries, pel que fa a pactes de no concurrència.
  En els contractes de treball amb càrrec a contractes de recerca de l'article 60 de la LOSU, la incompatibilitat amb altres activitats vindrà donada, a més, per l'exigència d'exclusivitat, si escau, i, per tant, pel que es pugui determinar en relació amb el secret o confidencialitat que hagi de guardar el treballador en les activitats o tasques a fer.
 3. Efectes dels contractes: el contracte tindrà efecte des de la data de la formalització. La signatura del contracte i la posterior incorporació efectiva del treballador es pot demorar un màxim de sis mesos, a petició de l'investigador responsable o per aplicació de les normes per a la contractació del personal investigador o tècnic que estableixi la UIB.
 4. Durada dels contractes: la durada estimada dels contractes dependrà de les condicions establertes a les corresponents convocatòries específiques en el marc de la normativa vigent en matèria laboral.
 5. Extensió dels contractes: la sol·licitud d'extensió dels contractes d'acord amb la present normativa, si escau, la formularà el responsable científic de l’ajut, grup de recerca, conveni o contracte de recerca, en el model que s'estableixi, i es trametrà a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) perquè l’autoritzi.
 6. Propietat intel·lectual: el treballador cedeix i transfereix a la Universitat de les Illes Balears, sense reserva de cap gènere, per a tothom i a perpetuïtat i sense més límits que els que per la llei són irrenunciables, la integritat dels drets de propietat intel·lectual i industrial que li corresponen o que puguin correspondre-li per la feina per a la qual és contractat.

Article 8. Obligacions del personal contractat

 1. El treballador contractat s'incorporarà al lloc de treball el dia que s'hagi establert al contracte de treball.
 2. El treballador durà a terme les funcions que li siguin encomanades d'acord amb l'objecte del contracte i les pròpies de la seva categoria professional seguint les directrius del responsable del projecte, contracte o conveni de recerca, quant a l'orientació del desenvolupament del projecte i la manera de prestar serveis.
 3. La jornada de treball serà la indicada a l'annex corresponent de cada convocatòria i serà realitzada habitualment en horari de dilluns a divendres. Això no obstant, l'horari de treball pot patir les modificacions que estableixi l'investigador responsable de la persona contractada, a conseqüència de les exigències derivades dels treballs de recerca en curs que no admetin interrupció i puguin incidir greument en el desenvolupament del projecte.
 4. Si l'activitat laboral del contractat ha de dur-se a terme, rutinàriament, en diversos centres de la UIB, o si està previst que el treballador faci part de la feina en una altra entitat que posi a disposició del contractat els mitjans materials necessaris per dur-la a terme, aquest fet s’haurà d'incloure a les clàusules del contracte a petició de l'investigador responsable de la contractació.
 5. Si, esporàdicament, com a conseqüència del desenvolupament de la prestació de serveis per al projecte, contracte o conveni de recerca, el treballador ha de dur a terme la seva activitat laboral en un altre lloc, bé de la Universitat, bé d'una altra entitat, haurà de tenir l’autorització del vicerectorat amb competències en matèria d’investigació.
 6. L'investigador contractat pot fer tasques docents si així ho recull explícitament la convocatòria del contracte, sempre que sigui dins dels límits que marqui la convocatòria, les tasques comptin amb l'acord de l'òrgan responsable del personal que imparteix aquella docència (departament o institut de recerca) i siguin autoritzades pel Consell de Direcció de la UIB.
 7. L’investigador contractat participarà tant com sigui possible en tasques de divulgació i promoció de la cultura científica en el marc de les activitats organitzades per la UIB, i farà menció de les fonts de finançament de la seva contractació.

Article 9. Obligacions de la UIB

 1. Els aspirants seleccionats seran contractats per la UIB i les seves retribucions s’imputaran al projecte, grup de recerca, laboratori o unitat d'innovació, conveni o contracte de recerca que les finança, amb possibilitat de cofinançament quan la normativa d’aplicació ho permeti, i des de la data d'inici de l'activitat, en els termes i en les condicions establerts al contracte de treball.
 2. La UIB ha de proporcionar a l'investigador contractat els mitjans materials necessaris per fer les tasques objecte del contracte.

Article 10. Actualització de retribucions mínimes

El Consell de Direcció, a instàncies del vicerectorat amb competències d’investigació, aprovarà anualment una actualització de les retribucions mínimes i mecanismes de competitivitat establerts en aquesta normativa.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot