logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 550 (extraordinari) - Any  XXXVIII - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Dimecres, 19 d'abril de 2023
Rectorat

14879. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 d’abril de 2023 per la qual es convoca concurs obert i permanent de mèrits i concurs obert i permanent específic per a la provisió de diversos llocs de treball de personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat.

Aquest Rectorat, fent ús de les competències que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), els articles 78 i 79 del text refós de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), i els articles 76, 77 i 78 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha resolt de convocar entre els funcionaris de carrera d’aquesta universitat la provisió de diversos llocs de treball, pel procediment de concurs obert i permanent de mèrits i concurs obert i permanent específic, de conformitat amb les següents:

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

 1. L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball de la Universitat de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament, que figuren a l’annex I.
 2. La provisió dels llocs de treball es duu a terme pel sistema de concurs obert i permanent de mèrits i concurs obert i permanent específic.
 3. El concurs consisteix en la valoració dels mèrits i les capacitats dels candidats.
 4. A fi de facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, s’ha de computar, a l’efecte de valorar el treball desenvolupat i els corresponents mèrits, el temps que els candidats hagin estat en les situacions d’excedència, reducció de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.
 5. Totes les resolucions que es derivin d’aquesta convocatòria es publicaran a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Tauler d’anuncis <https://seu.uib.cat/ca/>.
 6. A efectes de terminis, el mes d’agost és inhàbil.

2.   Requisits i condicions de participació

 1. Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots els candidats s’han de referir a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir durant tot el procediment del concurs.
 2. Els sol·licitants han de complir les condicions generals exigides i els requisits prevists a la convocatòria i a la relació de llocs de treball per a cada lloc sol·licitat, com també han de pertànyer a l’escala i especialitat que correspon a la plaça.
 3. Hi poden participar tots els funcionaris de carrera de la Universitat de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, sempre que pertanyin a cossos i escales dels grups de classificació professional establerts a l’article 76 del text refós de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), i hagin complert el temps mínim legalment establert de permanència en el lloc de treball amb destinació definitiva, a excepció del personal en suspensió ferma, que no hi pot participar mentre duri la suspensió.
 4. Per al personal que hagi superat un procés de promoció interna a un subgrup superior i continuï al mateix lloc que ocupa, per l’aplicació del temps mínim legalment establert de permanència en el lloc de treball, s’entendrà que el procés de promoció interna no suposa un canvi de lloc de treball i, per tant, el termini comptarà des de la presa de possessió de la plaça.
 5. El personal funcionari en situació d’excedència voluntària pot participar a la convocatòria sempre que hagi complert el temps mínim legalment establert per la normativa per sol·licitar el reingrés al servei actiu. El personal funcionari que hagi sol·licitat el reingrés al servei actiu provinent d’altres situacions i estigui pendent que la Universitat tingui plaça vacant per oferir-la-hi ha de participar obligatòriament en aquest concurs.
 6. Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva de les universitats del G9 que varen signar el conveni de mobilitat del personal d’administració i serveis (PAS) del Grup 9 d’universitats, publicat al FOU núm. 293, de 15 de febrer de 2008, només poden participar a la fase de resultes, sempre que compleixin els requisits exigits a aquestes bases. Els funcionaris que vinguin d’aquestes universitats han d’acreditar que estan en possessió del certificat de català d’acord amb els criteris següents: subgrups A1 i A2, nivell C1; subgrups C1 i C2, nivell B2, i agrupacions professionals, nivell B1 o equivalent, segons la normativa vigent. Els funcionaris que vulguin participar al concurs han de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma establerts al punt 3 d’aquestes bases.

3. Presentació de sol·licituds i documentació

 1. Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud disponible a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Catàleg de procediments, Gestió de recursos humans, que les redreçarà directament a UIBdigital (https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/).
 2. El termini per presentar sol·licituds és de set dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al FOU.
 3. Les persones que estiguin en situació d’excedència o que siguin funcionaris del G9 han de sol·licitar prèviament les credencials per poder fer la sol·licitud al Servei de Recursos Humans d’aquesta universitat, mitjançant un correu a l’adreça <area.pas@uib.es>.
 4. A les sol·licituds, s’hi han d’indicar els llocs de treball sol·licitats per ordre de preferència o la voluntat de concursar directament a la fase de resultes (en aquest cas, no s’ha d’indicar cap lloc de treball). Els aspirants poden sol·licitar tots els llocs de treball en què estiguin interessats.
 5. El personal funcionari que es troba en situació d’adscripció provisional com a conseqüència del reingrés al servei actiu, d’haver cessat en un lloc de treball de lliure designació o d’haver-ne estat remogut per manca de capacitat sobrevinguda o manca d’adequació al lloc de treball, està obligat a participar en aquest concurs, en cas que es convoqui el lloc que ocupa i a sol·licitar-lo.
  Quan l’adscripció provisional és conseqüència d’haver estat remogut d’un lloc de treball per compliment inadequat o rendiment insuficient o per altres causes que no comportin inhibició, la persona afectada està obligada a participar en la convocatòria i a sol·licitar tots els llocs de treball que s’hi inclouen situats al mateix municipi de residència per als quals compleixi els requisits.
 6. Si la persona adscrita provisionalment no obté cap lloc de treball, hom li adjudicarà un lloc vacant del mateix municipi corresponent al seu cos, escala o especialitat i no inferior en més de dos nivells al seu grau personal o de tres, si no hi ha cap lloc dotat i vacant d’aquestes característiques.
 7. Si la persona adscrita provisionalment no participa en el concurs o no sol·licita totes les places a les quals està obligada d’acord amb els criteris establerts als punts anteriors, la Universitat li adjudicarà un lloc de treball vacant sense més restriccions que l’interval de nivells establerts per a cada subgrup a la normativa de funció pública i els requisits de la plaça, sempre que sigui de la mateixa illa.
 8. Els aspirants que sol·licitin un lloc de treball en forma de provisió de concurs específic han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la prova d’aptitud i coneixements pràctics (annex IV).
 9. Els requisits del personal de la UIB es comprovaran d'ofici a través de les dades que figuren a l'expedient personal del Servei de Recursos Humans. Els funcionaris del G9 han d’adjuntar a la sol·licitud, en format electrònic, la declaració jurada de compliment de tots els requisits (annex V).
 10. Els requisits i els mèrits corresponents al personal funcionari de la UIB s’han d’acreditar de la manera següent:
  1. La Universitat ha d’incorporar d’ofici a l’expedient del concurs un certificat de l’extracte dels mèrits (full de serveis) que figuren a l’expedient administratiu personal de cada aspirant, amb referència al darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds.
  2. El personal que vulgui participar en la convocatòria ha de comprovar que les dades referides als requisits i mèrits que figuren al seu expedient administratiu (full de serveis) són correctes. Si no ho són, s’han d’adreçar al Servei de Recursos Humans i aportar-hi la documentació que manca abans que expiri el termini per presentar les sol·licituds.
 11. En haver expirat el termini per presentar les sol·licituds, els interessats han de fer el seguiment de totes les publicacions i resolucions a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Tauler d’anuncis (https://seu.uib.cat/ca/).
 12. Els funcionaris de la UIB i del G9 que vulguin participar directament en la fase de resultes han d’aportar la documentació a la qual es fa referència als punts 3.8 i 3.9 de les bases d’aquesta convocatòria, en el termini establert i en la forma escaient.

4. Admissió dels aspirants

 1. En el termini de cinc dies des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, el Rector dictarà i farà pública la resolució per la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, si escau.
 2. Els aspirants exclosos i/o no esmentats disposaran d’un termini de tres dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per poder esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió, en cas que siguin esmenables.
 3. Acabat el termini al qual fa referència el paràgraf anterior i esmenades les sol·licituds, el Rector dictarà resolució en què declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

5. Comissions de valoració

 1. Les comissions de valoració seran formades per set membres: un president designat pel Rector de la UIB, dos vocals designats per la Gerència, dos vocals designats per la Junta de PAS, un vocal designat per sorteig, que es farà segons els criteris establerts al punt 5.8 d’aquestes bases, i una persona del Servei de Recursos Humans, que actuarà com a secretari, amb veu, però sense vot. Se n’ha de garantir la composició equilibrada quant al nombre d’homes i de dones.
 2. Als membres de la comissió de valoració, se’ls aplicarà el règim d’abstenció i de recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 3. Per actuar vàlidament, la comissió requerirà la presència de la meitat més un dels membres. És requisit imprescindible la presència del president i del secretari.
 4. Correspon a la comissió de valoració la interpretació d’aquestes bases, la resolució de les incidències que es plantegin pel fet d’aplicar-les, aplicar el barem (annexos II i III), així com fer les propostes d’adjudicació dels llocs de treball objecte del concurs.
 5. Les persones que són membres de les comissions han de ser funcionaris de carrera i han de pertànyer, excepte la persona que actuï com a secretari, a un subgrup de titulació igual o superior a la que s’exigeix per ingressar als cossos o a les escales als quals corresponen els llocs de treball que ha d’avaluar la seva comissió. Per a les places que poden ser ocupades per dos grups o subgrups, s’entendrà que l’exigència de pertànyer al mateix grup o a un grup superior es refereix al grup més baix d’ocupació.
 6. Assistir a les sessions és obligatori, i incomplir aquesta obligació sense causa justificada pot ser constitutiu d’una falta disciplinària.
 7. A les comissions de valoració, s’hi podran incorporar assessors especialistes. Aquests assessors s’han de limitar a prestar la seva col·laboració en les seves àrees específiques.
 8. El sorteig dels vocals es farà després de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Seran elegits entre tots els funcionaris de carrera que pertanyin al cos i subgrup que correspongui i un cop se n’hagi exclòs el personal que ocupi places de lliure designació i els membres de la Junta de PAS. Tots els membres de les comissions els nomena el Rector.
  Una persona designada per la Gerència, una per la Junta de PAS i un membre del Servei de Recursos Humans seran els encarregats de realitzar el sorteig.
 9. La composició de les comissions de valoració es farà pública juntament amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria.

6. Procediment del concurs de mèrits i del concurs específic

 1. El concurs de mèrits consistirà en la valoració únicament i exclusivament dels mèrits dels aspirants exigits en aquestes bases, d’acord amb el barem recollit a l’annex II d’aquesta convocatòria.
 2. L’ordre de prioritat d’adjudicació de la plaça el determinarà la puntuació obtinguda. En cas d’igualtat en la puntuació total, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en els mèrits segons l’ordre de prioritat següent: titulació, activitats de formació, grau personal, antiguitat i català. En cas de persistir la igualtat, l’ordre s’establirà segons la data d’ingrés com a funcionari de carrera en el cos o escala des del qual es concursa, o, finalment, segons el número obtingut en el procés selectiu.
 3. La provisió dels llocs de treball per concurs específic s’ha de regir per les fases següents:
  1. Primera fase: concurs general (màxim 100 punts)
   Es valorarà d’acord amb el barem que recull l’annex II d’aquesta convocatòria. En aquesta fase es valoraran, si escau, tots els mèrits i titulacions que hagi presentat el candidat, ja siguin generals o específics.
  2. Segona fase: concurs específic (màxim 100 punts)
   Es valorarà d’acord amb el barem que es preveu a l’annex III d’aquesta convocatòria. Aquesta fase està constituïda per dues parts:
   1. Primera part: concurs de mèrits específics (màxim 70 punts). En aquesta part, es valoraran els mèrits específics adequats a les característiques del lloc de treball, els quals determinen la idoneïtat dels aspirants d’acord amb el perfil establert a l’annex I.
   2. Segona part: prova d’aptitud i coneixements pràctics (màxim 30 punts). L’aspirant haurà de presentar una prova d’aptitud i de coneixements pràctics, que consistirà a respondre per escrit un qüestionari de deu preguntes: cinc que versaran sobre les competències i habilitats clau que pertoquen al lloc de treball, d’acord amb l’ordre de funcions de l’Acord normatiu 9257/2009, de 17 de novembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8582/2008, de 10 de juny, pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels cossos i escales del personal funcionari de la UIB, i cinc preguntes que tractaran sobre coneixements pràctics del perfil de la plaça (annex IV).
    La prova d’aptitud i de coneixements pràctics es valorarà després de fer una entrevista personal, que versarà sobre qualsevol dels punts de la prova, per acreditar-ne l’autoria material i acreditar els coneixements de l’aspirant en relació amb l’exercici del lloc de treball. En cas de no presentar-se a l’entrevista, l’aspirant no serà puntuat en aquest apartat.
    La valoració del document de la prova d’aptitud i de coneixements pràctics s’ha d’efectuar mitjançant la puntuació obtinguda amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada un dels membres de la comissió de valoració. Es desestimarà la puntuació màxima i la mínima en cas que la diferència entre ambdues sigui superior a cinc punts. En cas que es repeteixin les puntuacions mínimes, només se’n descartarà una, i s’actuarà de la mateixa manera si es repeteixen les puntuacions màximes. Les puntuacions atorgades i la valoració final s’han de reflectir a l’acta que s’elevarà a aquest efecte.
    La proposta de resolució ha de recaure sobre el candidat que hagi obtingut més puntuació, sumats els resultats finals d’ambdues fases.
 4. Per proveir places de concurs específic, l’ordre de prioritat d’adjudicació de la plaça el determinarà la puntuació obtinguda. En cas d’igualtat en la puntuació total, es tindrà en compte, en primer lloc, la puntuació més alta obtinguda a la segona fase de valoració de la part específica de la plaça; en segon lloc, la puntuació obtinguda en els mèrits, segons l’ordre de prioritat següent: titulació, activitats de formació, grau personal, antiguitat i català. En cas de persistir la igualtat, l’ordre s’establirà segons la data d’ingrés com a funcionari de carrera en el cos o escala des del qual es concursa o, finalment, segons el número obtingut en el procés selectiu.

7. Concurs de resultes

 1. Les places que sortiran a la fase de resultes seran aquelles que hagin quedat vacants després del concurs, sempre que la forma de provisió sigui de concurs, excepte les places que tinguin assignats requisits al catàleg de llocs de treball i les que la Gerència consideri necessari desdotar, o bé que ja estiguin en procés de desdotar-se en el moment que els titulars les deixin vacants.
 2. Al mateix temps que es publica la llista definitiva d’adjudicacions del primer concurs, es publicarà la llista de places que s'ofereixen per a la fase de resultes. El procediment per resoldre aquesta fase de resultes serà el mateix que per al concurs.
 3. A aquest concurs, hi poden participar tots els funcionaris que hagin pres part a la primera convocatòria i no hagin obtingut un lloc de treball o aquells funcionaris que a la primera convocatòria hagin manifestat la voluntat d’anar directament a la fase de resultes i que compleixin els requisits establerts a l’article 2 d’aquesta convocatòria.
 4. El termini per presentar les sol·licituds és de cinc dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’adjudicacions del primer concurs.
 5. Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud que s’allotja a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat Catàleg de procediments, Gestió de recursos humans, que les redreçarà directament a UIBdigital, amb indicació dels llocs de treball sol·licitats per ordre de preferència i en els mateixos termes del punt 3 d’aquestes bases. En aquest termini, s’ha de presentar la prova d’aptitud i de coneixements pràctics; no es pot presentar documentació, ja que s’haurà d’haver presentat en el termini indicat al punt 3.1. d’aquestes bases.

8. Proposta d’adjudicació provisional i revisió dels mèrits

 1. Una vegada aplicat el barem a les sol·licituds presentades al concurs i a la fase de resultes, la comissió de valoració publicarà el resultat de la puntuació total obtinguda pels concursants, amb l’adjudicació provisional de les places.
 2. Quant a les places per a les quals només hi ha un candidat, el Servei de Recursos Humans revisarà que es compleixin els requisits exigits a la plaça, i, si es compleixen, l’adjudicació serà directa, no s’entrarà a valorar els mèrits.
 3. També s’han de fer públiques, per a coneixement general, les puntuacions de tots els participants referides a cada un dels llocs de treball sol·licitats, amb el desglossament dels punts dels apartats del barem de mèrits.
 4. Les persones interessades, en vista de l’adjudicació provisional esmentada, poden formular reclamacions, adreçades al president de la comissió de valoració, en el termini de tres dies, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’adjudicació provisional.
 5. Les comissions de valoració han de resoldre els escrits de reclamacions presentats i els han d’estimar o desestimar de manera motivada. Així mateix, rectificaran d’ofici tots els errors que observin.

9. Resolució de la convocatòria

 1. Resoltes les possibles reclamacions, es publicarà la llista definitiva amb les adjudicacions del concurs i de la fase de resultes i es remetrà al Rector per a la resolució definitiva als efectes que corresponguin.
 2. El concurs es resoldrà per resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears en un termini no superior a nou mesos, a comptar de l’endemà de l’acabament del termini per presentar sol·licituds.

El Rector pot, excepcionalment, ampliar fins a dos mesos el termini de resolució. A la resolució que exhaureixi el procediment, hi figuraran les dades del funcionari i del lloc adjudicat.

10. Presa de possessió

 1. El termini per prendre possessió de la nova destinació és de tres dies, si no implica canvi de residència, o d'un mes, si comporta canvi de residència o el reingrés al servei actiu.
 2. El termini esmentat començarà a comptar a partir de l’endemà del cessament. El termini per cessar és de tres dies, a comptar de l’endemà de la publicació de les adjudicacions al FOU. Les places adjudicades a la fase de resultes estaran condicionades, si escau, als efectes d’aquests terminis i a la presa de possessió dels funcionaris que hagin obtingut places a la fase anterior.
 3. La publicació al FOU de la resolució del concurs, amb adjudicació del lloc, servirà de notificació a les persones interessades.
 4. La Gerenta de la Universitat, excepcionalment, pot diferir la incorporació al nou lloc de treball per necessitats del servei fins a un màxim de tres mesos.
 5. L’adjudicació d’un lloc de treball mitjançant un sistema de provisió ordinari té caràcter definitiu i, per tant, implica la titularitat del lloc.

11. Irrenunciabilitat de les destinacions

 1. Abans que es publiqui la resolució provisional de les adjudicacions del concurs, els participants podran desistir, totalment o parcialment, de la seva sol·licitud i caducarà el termini per renunciar o desistir de participar-hi. El desistiment serà parcial quan inclogui només algun dels llocs sol·licitats. Transcorregut aquell període, les sol·licituds seran vinculants per al peticionari i les destinacions irrenunciables.
  El desistiment s’ha de presentar mitjançant una instància genèrica, disponible a la seu electrònica de la UIB (https://seu.uib.cat/).
 2. Les destinacions adjudicades es consideraran de caràcter voluntari i no generaran dret a cap tipus d’indemnització.

12. Causes de remoció

El personal funcionari que ha accedit a un lloc de treball pel procediment de concurs pot ser remogut mitjançant un procediment contradictori i oïda la junta de personal, d’acord amb les causes i el procediment establert a l’article 92 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció publica de les Illes Balears.

13. Norma final

Aquesta convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot