logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 548 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de febrer de 2023
Consell de Direcció

14799. ACORD EXECUTIU del dia 25 de gener de 2023 pel qual es modifica l’Acord executiu 14611/2022, de 5 d’octubre, pel qual es crea la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació (CARAI).

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2022, va crear, mitjançant l’Acord executiu 14611/2022, la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació (FOU núm. 542, de 21 d’octubre). L’article 3 (Integració) d’aquest acord executiu ordena la integració dels membres de la CARAI en la comissió de selecció a què fan referència els punts 1.a)iii i 1.c) de l’article 8 de l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, pel qual s’aprova la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol VI del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació (FOU núm. 539, de 29 de juliol).

Les millores introduïdes per l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, als processos de contractació de personal investigador, en línia amb la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta de contractació d’investigadors, suposen una significativa càrrega de treball addicional en l’àmbit de l’avaluació tècnica de candidats i de la gestió administrativa dels nous processos. Per això, la UIB, en el marc del pla per a la implementació de l’Estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R) s’ha de dotar dels mitjans necessaris per al funcionament adequat dels processos implicats.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 14611/2022, de 5 d’octubre, en els termes següents:

Article 1. Modificacions realitzades

Tot seguit s’expressa com queda modificat l’Acord executiu 14611/2022:

1. S’actualitza l’article 2.1.e) per permetre la integració de personal d’administració i serveis de tota l’Àrea d’Investigació a la CARAI. Per tant, la nova redacció serà aquesta:

«e) Un membre del personal d’administració i serveis de l’Àrea d'Investigació, amb veu i sense vot, nomenat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació, que farà les funcions de secretari.»

2. S’introdueix un nou article 4 amb la redacció següent:

«Article 4. Reconeixement de la càrrega de treball

»En funció del que estableix el punt 1.7 de l’annex de l’Acord normatiu 13650/2020, de 29 de setembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears, es computaran 60 hores d’activitat docent a cada un dels tres investigadors titulars referits a l’article 2.1.d) anterior.»

3. S’introdueix una disposició addicional (única), referida a les denominacions, la redacció de la qual és aquesta:

«Disposició addicional única. Denominacions

»Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.»

Article 2. Publicació del text modificat

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre de l’articulat resultant de la modificació de l’Acord executiu 14611/2022.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Article 1. Objecte

 1. L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.
 2. També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Article 2. Composició

 1. Els integrants de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació són:
  1. El vicerector competent en matèria d’investigació, que la presidirà.
  2. La directora de l’Àrea d’Investigació.
  3. Els subdirectors de l’Àrea d’Investigació.
  4. Tres investigadors (amb els suplents corresponents), amb un mínim d’un sexenni d’investigació, nomenats pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.
  5. Un membre del personal d’administració i serveis de l’Àrea d'Investigació, amb veu i sense vot, nomenat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació, que farà les funcions de secretari.
 2. El Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació i per a determinades avaluacions, podrà demanar la presència d’altres persones, les quals podran formar subcomissions específiques o integrar-se, per a l’avaluació concreta, a la comissió avaluadora. El Consell de Direcció determinarà si aquestes persones disposen només de veu o de veu i vot.

Article 3. Integració

Els membres de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació s’integraran en la comissió de selecció a què fan referència els punts 1.a)iii i 1.c) de l’article 8 de l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, pel qual s’aprova la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació (FOU núm. 539, de 29 de juliol).

Article 4. Reconeixement de la càrrega de treball

En funció del que estableix el punt 1.7 de l’annex de l’Acord normatiu 13650/2020, de 29 de setembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears, es computaran 60 hores d’activitat docent a cada un dels tres investigadors titulars referits a l’article 2.1.d) anterior.

Disposició addicional única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.