logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 548 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de febrer de 2023
Consell de Direcció

14798. ACORD EXECUTIU del dia 8 de febrer de 2023 pel qual es fixa la quantitat màxima per a l’any 2023 del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.

L’article 4 (Quantia i naturalesa dels ajuts) de l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 444, de 24 de febrer), estableix que anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat màxima que pot percebre una mateixa persona cada any pel concepte a què s’aculli. Així mateix, també estableix que les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.

En virtut d’això, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts i l’article 4.1 i la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 12129/2017, acorda de fixar la quantitat màxima per a l’any 2023 del programa esmentat en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article únic. Quantitat a percebre

  1. Seguint les estipulacions de l’article 4.1 de l’Acord normatiu 12129/2017, la quantitat màxima que pot rebre una persona enguany per assistir a un congrés o una estada de treball és de 750 euros si l’activitat es desenvolupa dins l’Estat espanyol, i de 1.000 euros en cas que sigui a l’estranger.
  2. Així mateix, la quantitat total concedida pot distribuir-se entre qualsevol dels conceptes elegibles, amb independència de les quantitats màximes establertes per als conceptes a què fan referència les lletres a) a f) de l’article 4.3, que s’empren en el càlcul de l’ajut.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot