logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 548 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de febrer de 2023
Consell de Direcció

14800. ACORD EXECUTIU del dia 22 de febrer de 2023 pel qual es crea la Unitat de Gestió i Suport al Personal Docent i Investigador (PDI).

El personal docent i investigador (PDI) constitueix un dels principals mitjans dels quals disposa la Universitat de les Illes Balears per exercir amb qualitat i excel·lència les funcions de docència, investigació i transferència i intercanvi del coneixement. Per això la definició de polítiques de PDI, la gestió acurada de les plantilles i l’eficiència en l’ús dels recursos humans es consideren principis estratègics de funcionament de la Universitat.

Els darrers anys ha augmentat el volum de tasques que afecten tant la gestió de les plantilles com el PDI mateix. Per tant, s’ha incrementat la càrrega de treball i s’ha generat una saturació en les tasques de gestió.

La creació de la Unitat de Gestió i Suport al Personal Docent i Investigador (PDI) té com a objectiu principal implantar un servei que ofereixi un doble suport: d’una banda, al PDI mateix en els tràmits i sol·licituds propis de la carrera acadèmica; i, d’altra banda, a les unitats que gestionen tant aquest personal com la seva activitat docent, per fomentar la coordinació en la gestió i simplificar els procediments.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear la Unitat de Gestió i Suport al Personal Docent i Investigador (PDI), en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la Unitat de Gestió i Suport al Personal Docent i Investigador (PDI).

Article 2. Dependència

La Unitat de Gestió i Suport al PDI dependrà orgànicament del vicerector amb competències de personal docent i investigador.

Article 3. Funcions

Les funcions de la Unitat de Gestió i Suport al PDI són:

  1. Donar suport al PDI en matèria de tràmits vinculats a la carrera acadèmica.
  2. Donar suport als departaments i centres en la gestió i assignació de PDI.
  3. Col·laborar amb els serveis amb competències de gestió de PDI.
  4. Coordinar la formació del PDI.
  5. Col·laborar en totes aquelles activitats que, per la seva naturalesa, afectin la plantilla de PDI o coordinar-les.

Article 4. Recursos

La UIB proporcionarà els recursos humans i materials necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les tasques de la Unitat de Gestió i Suport al PDI.

Article 5. Director

  1. D’acord amb la disponibilitat pressupostària i el volum de tasques a realitzar, la Unitat de Gestió i Suport al PDI pot disposar d’un director.
  2. El Consell de Direcció designarà, si escau, el director de la Unitat de Gestió i Suport al PDI.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot