logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 533 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de març de 2022
Consell de Direcció

14390. ACORD EXECUTIU del dia 2 de març de 2022 pel qual s’estableix la jornada laboral anual estàndard del personal de la Universitat de les Illes Balears.

La jornada laboral anual estàndard del personal de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a temps complet a la UIB fins a l’any 2021 a l’efecte de justificació de projectes fou de 1.575 (mil cinc-centes setanta-cinc) hores, calculades partint de 210 (dos-cents deu) dies de treball efectiu a l’any. Recentment, la Comissió Europea ha establert en les normes del programa marc Horitzó Europa que la jornada anual estàndard del personal de la UIB que participa als projectes és de 215 (dos-cents quinze) dies efectius.

La jornada laboral setmanal general a temps complet del personal d’administració i serveis de la UIB està establerta en trenta-set hores i mitja setmanals, de dilluns a divendres, segons les previsions de l’Acord normatiu 10712/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d’administració i serveis de la UIB.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat i amb la finalitat de poder conèixer, gestionar i justificar eficientment la dedicació del personal de la UIB a projectes, convenis i altres accions finançades externament, ha acordat d’establir la jornada laboral anual estàndard d’aquest personal en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article únic. Establiment de la jornada laboral anual estàndard

La jornada laboral anual estàndard del personal de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb dedicació a temps complet a la UIB queda establerta en 1.612,5 hores (mil sis-centes dotze hores i mitja) anuals, calculades partint de 215 (dos-cents quinze) dies de treball efectiu a l’any, amb una jornada diària mitjana de 7,5 hores (set hores i mitja).

Disposició final

Única. Entrada en vigor i efectes

La jornada laboral anual estàndard entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears i tindrà efectes des de l’anualitat 2022 per a les accions afectades.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot