logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 533 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de març de 2022
Consell de Direcció

14389. ACORD EXECUTIU del dia 23 de febrer de 2022 pel qual es crea l’Oficina de Planificació Estratègica de la Universitat de les Illes Balears.

Una de les característiques principals del treball acadèmic és la planificació i l’ús eficient, partint d’aquella, de les eines i recursos dels quals es disposa. La planificació no solament ha de ser un recurs de la UIB, sinó que s’ha d’integrar en la seva pròpia estructura per disposar d’un sistema continuat d’anàlisi, planificació i seguiment que detecti fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces, de manera que sigui possible dissenyar polítiques adequades i avaluar-ne el rendiment.

La planificació s’ha de plasmar en forma d’un pla estratègic que desenvoluparà línies d’actuació operatives per assolir els objectius definits. La millor eina per gestionar un pla operatiu és una cartera de projectes institucionals. La seva gestió, seguiment i anàlisi donarà la informació necessària per prendre decisions sobre la cartera de projectes mateixa, en un cicle de millora contínua. La maduració d’aquest model de governança conduirà la UIB a una presa de decisions en tots els nivells basada en informació fiable i de qualitat.

Per dur a terme aquest model, cal crear una unitat amb una visió innovadora i dinàmica i amb la missió de donar suport, assistència tècnica i assessorament als òrgans de govern (i especialment al Consell de Direcció mitjançant el vicerector amb competències de planificació) en els processos de presa de decisió i de planificació estratègica de la Universitat.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear l’Oficina de Planificació Estratègica de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Constitució

Es crea l’Oficina de Planificació Estratègica de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Dependència

L’Oficina de Planificació Estratègica dependrà orgànicament del vicerector amb competències de planificació institucional.

Article 3. Funcions

L’Oficina de Planificació Estratègica desenvoluparà els processos de planificació i desplegament de projectes institucionals i avaluació dels criteris d’èxit per retroalimentar el procés de planificació.

Per aconseguir aquest cicle de millora contínua, les funcions concretes de l’Oficina són:

  1. Coordinar l’elaboració del Pla estratègic de la UIB i fer-ne la difusió i el seguiment.
  2. Gestionar la governança de la cartera de projectes institucionals.
  3. Gestionar el posicionament institucional.
  4. Coordinar les dades i estadístiques oficials i pròpies.
  5. Facilitar les dades necessàries per al Portal de transparència en coordinació amb la Comissió de Transparència.
  6. Donar suport a la presa de decisions basades en dades.

Article 4. Recursos  

La UIB proporcionarà els recursos necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les funcions de l’Oficina de Planificació Estratègica.

Article 5. Director

El Consell de Direcció designarà el director de l’Oficina de Planificació Estratègica.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord executiu 9519/2010, de 14 de setembre, pel qual es crea la Comissió d’Informació i Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE) i se’n designen els membres (FOU núm. 337, de 22 d’octubre).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot