logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 533 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de març de 2022
Consell de Direcció

14388. ACORD EXECUTIU del dia 23 de febrer de 2022 pel qual es constitueix el gabinet de crisi de la Universitat de les Illes Balears.

L’estat de pandèmia que s’ha viscut i que encara perdura, juntament amb altres emergències de tot tipus que es poden produir en qualsevol àmbit, ha fet que la Universitat de les Illes Balears reconegui la necessitat de crear un gabinet de crisi que avaluï i coordini les accions de la Universitat per afrontar les situacions de crisi esmentades.

S’entén per crisi qualsevol canvi profund que es produeix de forma sobtada en un procés o situació. Per això es considera convenient constituir un gabinet de crisi com a nucli general i, posteriorment, incloure-hi els càrrecs i les persones adequades, segons cada tipus d’amenaça que pugui sorgir: informàtica (ciberseguretat), sanitària, meteorològica, institucional, acadèmica, etc.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui i fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de constituir el gabinet de crisi de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Constitució i funcions

 1. Es constitueix el gabinet de crisi de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Aquest gabinet valorarà i organitzarà les accions necessàries que ha de dur a terme la UIB, incloent-hi els eventuals plans de contingències, per fer front a les diferents crisis, amenaces o urgències que poden aparèixer en l’àmbit universitari.

Així mateix, elaborarà un pla de crisi que contribuirà a actuar amb major rapidesa i resolució davant escenaris imprevists.

Article 2. Composició i convocatòria

 1. La composició del gabinet de crisi com a nucli general serà la següent:
  • El Rector
  • La Gerenta
  • El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
  • La vicerectora d’Innovació i Transformació Digital
  • La Secretària General
  • El cap del Departament del Gabinet del Rector
  • La secretària del Rector
  • El personal del Servei de Comunicació
  • El personal del Servei d’Identitat i Cultura Institucional
  • La directora del Servei de Prevenció.
 2. El Rector convocarà el gabinet de crisi quan la situació de crisi, amenaça o emergència ho requereixi.

Article 3. Aplicació

En tot allò que no preveu aquesta normativa s’aplicaran les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot