logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 524 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de setembre de 2021
Consell de Direcciˇ

14143. ACORD EXECUTIU del dia 8 de setembre de 2021 pel qual es flexibilitzen les pautes per a la docència del primer semestre de l’any acadèmic 2021-22.

L’Acord normatiu 13913/2021, de 26 de març, pel qual es prorroga la docència presencial adaptada regulada pel Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i el Pla de contingència per al primer semestre de l’any acadèmic 2021-22 (FOU núm. 515, de 23 d'abril), va prorrogar la docència presencial adaptada, en els termes que establia a l’article únic.

Per altra banda, el dia 16 de juliol de 2021 el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Universitats varen aprovar, mitjançant la Comissió de Salut Pública, un document de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 per a centres universitaris en el curs 2021-22.

Així mateix, el Ministeri d’Universitats i la CRUE, a la reunió conjunta que va tenir lloc el dia 3 de setembre de 2021, varen mantenir el compromís d'incidir en la necessitat que la presencialitat sigui el model de preferència per a l'inici de curs, sempre seguint les instruccions de les autoritats sanitàries.

De la mateixa manera, l’Acord normatiu 13913/2021 esmentat preveu que les directrius generals del Pla d'actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada es podran flexibilitzar en funció de l’evolució de la pandèmia i de les restriccions sanitàries vigents a l'inici de l'any acadèmic 2021-22.

Finalment, la disposició addicional segona (Desenvolupament normatiu) del Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i del Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21 (publicats mitjançant la Resolució del Rectorat 13615/2020, de 7 de setembre –FOU núm. 501, de 18 de setembre), faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar els plans esmentats.

En conseqüència, atenent la millora de l’escenari sanitari i la previsible evolució favorable, resulta convenient i recomanable obrir la possibilitat de flexibilitzar les pautes per a la docència del primer semestre de l’any acadèmic 2021-22 amb l’objectiu de permetre la màxima presencialitat possible, en la línia recomanada pel Ministeri d’Universitats i la CRUE.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat el següent:

Article 1. Increment de l’ocupació de les aules

S’incrementa l'ocupació màxima de les aules. Per tant, el delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus comunicarà les noves capacitats dels espais docents als equips deganals i de direcció dels centres, i també als administradors de centre.

Article 2. Eliminació de la capacitat màxima de les aules en grups mitjans i petits

S’elimina la restricció del 50 per cent de la capacitat màxima de l’aula per a la presencialitat als grups mitjans i als grups petits.

Article 3. Eliminació de la reducció de la presencialitat en grups grans

S’elimina la reducció de la presencialitat de les sessions de grup gran d’assignatures de grau de segon curs i següents i d’assignatures de màster a l’aula. En conseqüència, s’elimina la restricció que el nombre de sessions de l’assignatura a les quals els alumnes assisteixin físicament no sigui superior preferentment al 50 per cent de la suma de les sessions de grup gran i de grup mitjà que l’alumne ha de fer d’aquella assignatura (redacció literal del punt 4.1.3 del Pla).

Article 4. Eliminació de la limitació del nombre d’estudiantsen sortides

S’elimina la limitació  de  quinze estudiants per professor en sortides de camp i visites a museus, empreses, etc.

Article 5. Tutories

Les tutories es podran realitzar tant en línia com de forma presencial.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació

En tot cas, els equips deganals i de direcció dels centres decidiran, d'acord amb les seves competències, l'aplicació que es farà d'aquestes pautes.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en l’acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord entrarà en vigor a l’inici del primer semestre de l’any acadèmic 2021-22 i podrà ser aplicable als tràmits prevists i necessaris per a l’organització de l’any acadèmic esmentat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Palma, 8 de setembre de 2021
El Rector,
Jaume Carot