logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13901. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de març de 2021 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Susana Llaveria Vitòria per ocupar un lloc de treball de responsable d’àrea (Sindicatura de Greuges) al Rectorat, plaça codi 5375.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 2 de març de 2021, atesa la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis la senyora Susana Llaveria Vitòria per ocupar el lloc de treball de responsable d’àrea (Sindicatura de Greuges) al Rectorat, plaça codi 5375, nivell 21, amb efectes econòmics i administratius del dia d’avui.

La senyora Susana Llaveria Vitòria, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.