logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13900. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de març de 2021 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

 

Cognoms i nom

 

 

Codi plaça

 

Unitat/Servei

 

Cos

 

Subgrup

 

Nivell

 

Data d’inici

Adrover Vadell, Antònia

5355

Servei de Recursos Humans

CG

C2

18

02-03-2021

Bennàssar Rosselló, Margalida

185

Ca n’Oleo

CE (AS)

C2

14

02-03-2021

Bosch Vidal, Joana M.

5349

Gerència

CE (AS)

C2

18

02-03-2021

Escalas Garcia, M. José

39

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C2

16

02-03-2021

Gayà Coll, Aina

5357

Rectorat (OCDS)

CG

C2

18

02-03-2021

Giménez Garcia, Marta

5115

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CE (AS)

C2

14

02-03-2021

Gómez Montiel, Mercedes

5101

Oficina de Suport a la Recerca

CG

C2

18

02-03-2021

González Duque, Antonio

5163

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

CE (AS)

C2

14

02-03-2021

Hernández Gutiérrez, Esther

68

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

18

02-03-2021

Lladó Fuster, Isabel

5133

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C2

16

02-03-2021

López Janariz, Daniel

5368

Oficina Web

CE (TIC)

A2

 23

02-03-2021

López Jiménez, Rosario

5365

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

18

02-03-2021

Loshuertos Nadal, Francesca

 165

Centre de Tecnologies de la Informació

 CE (TIC)

A2

23

02-03-2021

Martín Mas, Marina

5341

Rectorat

CG

C2

18

02-03-2021

Matas Cano, Alexandra

2035

Edifici Guillem Cifre de Colonya

CG

C2

16

02-03-2021

Mellado Artigas, Júlia

5372

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C2

16

02-03-2021

Mesquida Brunet, Macià

4006

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CE (AS)

C2

14

02-03-2021

Montoro Blázquez, Adoración

20

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

CE (AS)

C2

16

02-03-2021

Pascual León, M. Inés

5366

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

CG

C2

18

02-03-2021

Prats Pou, M. Esperança

2021

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C2

18

02-03-2021

Pujulà Font, Cristina

5356

Servei de Recursos Humans

CG

C2

16

02-03-2021

Quiles Evans, Miguel Ángel

5367

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

23

 

02-03-2021

Rayó González, Joan

53

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

18

02-03-2021

Seguí Abellán, Adela

5034

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C2

16

02-03-2021

Serra Noguera, Joan V.

5348

Gerència

CE (AS)

C2

18

02-03-2021

Vela Pérez, Esther

58

Servei de Pressupost i Tresoreria

CG

C2

16

02-03-2021

CG: cossos generals
CE (TIC): cossos específics (tecnologies de la informació i comunicacions)

CE (AS): cossos específics (altres serveis)