logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13902. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de març de 2021 per la qual es nomena directora del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional la professora Francesca Salvà Mut.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 7 de l’Acord executiu 13824/2021, de 19 de gener, pel qual es crea el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional, nomèn directora del laboratori esmentat la professora Francesca Salvà Mut, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.