logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13881. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es fa pública l’elecció de dos membres de la Comissió d'Investigació.

Per acord del Consell de Govern del dia d’avui i en virtut del que preveu l’article 146.2.c) dels Estatuts de la Universitat, nomèn la senyora Maria Cañellas Cifre i el senyor Theo Obrador Viel membres de la Comissió d’Investigació, en representació dels estudiants i en substitució de la senyora Maria Isabel Escalas Ruiz i el senyor Joan Roca Moll.

Per tant, els integrants de la Comissió d’Investigació de la Universitat són els següents:

  1. El vicerector amb competències d'investigació.
  2. Quinze professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa: doctora Beatriz Morales Nin, doctor Maximino San Miguel Ruibal, doctor Felicià Grases Freixedas, doctor Hipólito Medrano Gil, doctor Bernat Sureda Garcia, doctor Manuel A. Calvo Trias, doctora Silvia Elena Fernández de Mattos, doctor Miquel Seguí Llinàs, doctor Miquel Tortella Feliu, doctora Montserrat Rodríguez Delgado, doctor Damià Gomis Bosch, doctor Jaume Rosselló Nadal, doctor Gabriel Oliver Codina, doctor Jaume Garau Amengual i doctora Apol·lònia Martínez Nadal.

c) Dos estudiants de doctorat: senyora Maria Cañellas Cifre i senyor Theo Obrador Viel.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet