logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de marš de 2021
Rectorat

13882. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es fa pública l’elecció de dos membres de la Comissió Econòmica.

Per acord del Consell de Govern del dia d'avui i en virtut del que preveu l’article 152 dels Estatuts de la Universitat, nomèn el senyor Guillem Coll Garcia i el senyor Ricardo García Noval membres de la Comissió Econòmica, el primer en representació dels estudiants i el darrer en representació del personal d’administració i serveis.

Per tant, els membres de la Comissió Econòmica als quals fa referència l'article 152 dels Estatuts són:

  1. El Rector o el vicerector que delegui, que la presideix.
  2. La Gerent: Antònia Fullana Puigserver.
  3. Cinc membres del Consell de Govern, elegits per aquest:
    • Tres professors: Àngels Esteller Cano, José María Carretero Gómez i Miquel Jesús Roca Adrover.
    • Un estudiant: Guillem Coll Garcia.
    • Un membre del PAS: Ricardo García Noval.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet