logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13876. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de març de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2021.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3986

 

Consell Insular de Formentera

 

 

 

Juan Frau (vicerector de Docència)

 

 

Impuls de processos de transformació i millora educativa de les escoletes del Consell Insular de Formentera i la formació de les educadores

 

­­–

 

9/12/2020

 

 

9/12/2020

 

Dos anys acadèmics

 

4005

 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Juan Frau (vicerector de Docència)

 

 

 

Regulació de la col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, la UIB i la FUEIB per a la impartició de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a les persones que, tot i tenir una titulació declarada equivalent a l’efecte de docència, no poden cursar estudis de màster

 

Disposicions de les clàusules quarta i cinquena

 

6/10/2020

 

 

18/12/2020

 

31/12/2023

 

4032

 

Consell Superior d’Investigacions

Científiques

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

Aprovació d’un període transitori a partir de la finalització de la vigència dels convenis de cooperació educativa i fins a la subscripció dels nous, en substitució dels anteriors, o bé fins a la finalització de l’any acadèmic 2020-21

 

 

15/12/2020

 

30/12/2020

 

Any acadèmic 2020-21

 

4036

 

Universitat Oberta de Catalunya

 

M. Antònia Fornés (vicerectora de Professorat)

 

Modificació del pacte sisè, relatiu a l’entrada en vigor i la durada del conveni marc de col·laboració subscrit per les parts en data 15/10/1996

 

 

15/12/2020

 

22/12/2020

 

Des de l’1/9/2020 fins a l’1/10/2024

 

4037

 

Ajuntament de Ciutadella i FUEIB

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Execució de les actuacions en matèria d’atenció integral d’estudiants i titulats universitaris en matèria d’informació i orientació laboral. Establiment i detall d’una sèrie d’accions d’orientació que s’oferiran als estudiants i titulats universitaris de qualsevol universitat del món que vulguin informació i orientació laboral

 

6.500 euros

 

22/12/2020

 

4/2/2021

 

7/5/2021

 

4038

 

Fundació Es Garrover

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

 

Col·laboració mútua per completar els itineraris d’inserció sociolaboral de les persones universitàries que tenen trastorn mental

 

 

22/12/2020

 

3/2/2021

 

7/5/2021

 

4054

 

Ladrillerías Mallorquinas, SA

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

 

Establiment de les condicions de col·laboració entre la UIB, la FUEIB i l’empresa sobre el desenvolupament conjunt de morters i peces d’aplacat a partir de sorres d’estrats superiors de les mines, així com de subproductes de tara del material cuit de l’empresa com a material de construcció per a la millora de les condicions de confort interior i salubritat d’un habitatge

 

 

16/2/2021

 

25/2/2021

 

Un any