logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13877. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Catalina Meca Gutiérrez per ocupar un lloc de treball de cap de negociat al Rectorat, plaça codi 103.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 19 de gener de 2021, atesa la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis la senyora Catalina Meca Gutiérrez per ocupar el lloc de treball de cap de negociat al Rectorat, plaça codi 103, nivell 18, amb efectes econòmics i administratius del dia 15 de gener de 2021.

La senyora Catalina Meca Gutiérrez, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.