logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13874. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de març de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3896

 

Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social

 

Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora d’Estudiants)

 

 

Pràctiques acadèmiques externes per als estudiants de títols oficials

 

­­–

 

6/10/2020

 

9/10/2020

 

Un any acadèmic, prorrogable tàcitament d’any en any fins a un màxim de quatre anys

 

4000

 

Consell Superior d’Investigacions

Científiques

 

Enrique García

(vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

Continuïtat de les activitats de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)

 

 

6/10/2020

 

16/10/2020

 

Dos anys

 

4009

 

Consell Superior d’Investigacions

Científiques

 

Enrique García

(vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

Aprovació d’un període transitori de dos anys com a màxim, improrrogables, a partir de la finalització de la vigència del conveni anterior (ref. 1466), signat el 20/6/2007, per mantenir la continuïtat de les activitats de l’IFISC, i acord per posar en marxa les mesures i els processos necessaris per a la signatura d’un conveni nou

 

 

13/10/2020

 

16/10/2020

 

Dos anys