logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Direcció

13870. ACORD EXECUTIU del dia 16 de febrer de 2021 pel qual es crea el Laboratori de Turisme Cultural.

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Turisme Cultural en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Turisme Cultural.

Article 2. Objectius

Els objectius del Laboratori de Turisme Cultural són:

a) Bloc formatiu i de recerca

 1. Formar professionals amb referència directa a estudis de grau, doctorat, educació d’adults i formació professional.
 2. Reciclar professionals del món del turisme.
 3. Fomentar projectes de recerca.

b) Bloc estratègic i d’innovació

 1. Dissenyar i crear productes. Propostes de noves experiències.
 2. Col·laborar amb empreses, institucions i entitats.
 3. Treballar conjuntament amb els tècnics i professionals del sector turístic.
 4. Fomentar la interdisciplinarietat en el turisme cultural amb la participació de professors dels estudis de Turisme, Direcció Hotelera, Història de l’Art, Història, Geografia, Economia, Educació, Pedagogia, Música, Arts Escèniques i Guies Turístics.

Article 3. Accions previstes i transferència de coneixements

Les accions i la transferència de coneixements que té prevists el Laboratori de Turisme Cultural són:

 1. Propostes i projectes d’indústries turístiques culturals.
 2. Difusió. Publicacions, audiovisuals, fotografia, cinema.
 3. Organització de seminaris, conferències, jornades, cursos de postgrau.
 4. Portal web i xarxes socials.
 5. Centre de documentació i biblioteca especialitzada en turisme cultural.

Article 4. Dependència

El Laboratori de Turisme Cultural depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Turisme Cultural són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 6. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 7. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori de Turisme Cultural ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet