logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Direcció

13871. ACORD EXECUTIU del dia 9 de març de 2021 pel qual es crea el Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT).

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

L'economia circular (EC) sorgeix com un model econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat, amb els objectius que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, etc.) es mantingui en l'economia durant el major temps possible i que es redueixi la generació de residus al mínim. Es tracta d'implementar una nova economia, circular ­–no lineal–, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l'aigua i l'energia, reconsiderant els residus com a nous recursos susceptibles de ser reutilitzats en el sistema. Es necessita un canvi radical dels models reals de producció lineal per implementar l’EC, que també implica un canvi radical en la manera com es comporten les empreses, els ciutadans i els legisladors i els responsables polítics.

La literatura i el marc de desenvolupament de l’EC se centren principalment en el sector industrial, amb referències limitades al turisme, tot i que el sector turístic es caracteritza perquè és un model lineal de consum i producció basat en grans consums d'energia i aigua, i genera pèrdua de biodiversitat, grans quantitats de residus orgànics i plàstics, congestió viària i emissions de diòxid de carboni i contaminació acústica i atmosfèrica.

Les destinacions turístiques com les Balears confien en el litoral per desenvolupar la seva economia i indústria turística i, per tant, per millorar la qualitat de vida dels habitants. No obstant això, el creixement i desenvolupament del turisme a les Balears han alterat l'estat del litoral i han generat externalitats negatives sobre el medi ambient com són el deteriorament de la qualitat de l'aigua de mar, el deteriorament de la fauna i la flora, l'increment de les emissions de CO2, la congestió a les carreteres i altres pressions sobre altres infraestructures, l'erosió i la destrucció dels ecosistemes o l'esgotament dels recursos naturals, i igualment una urbanització costanera excessiva amb problemes associats, com l'impacte visual o paisatgístic. Per tant, les destinacions turístiques com les Balears són molt vulnerables, considerant els seus recursos molt limitats. Per aquesta raó es fa necessària la transició a models de producció d'EC en una destinació per evitar pèrdues de competitivitat en el sector. Així doncs, la recerca sobre EC en destinacions turístiques, àrea d'investigació relativament jove, és crucial per aconseguir una indústria turística i una destinació més sostenibles.

En aquest context, és aconsellable la creació d’un laboratori que se centri, fonamentalment, a aprofundir en el coneixement sobre aspectes clau relacionats amb l’EC en el disseny d'una transició a una EC en destinacions turístiques, amb un clar objectiu de transferir coneixement al món empresarial i amb això contribuir a millorar la nostra societat.

Aquest laboratori tindrà un marcat caràcter interdisciplinari, ja que, per la seva definició mateixa, el turisme és un sector de caràcter transversal que interconnecta molts sectors, productius i no productius, que poden ser privats o públics. El turista, durant l’estada en una destinació, interactua amb multitud de sectors, ja sigui com a client directe (com els sectors de l'allotjament, del transport, de la restauració, de l'oci i entreteniment...), com a usuari de serveis (energia, aigua, infraestructures públiques, etc.) o com a usuari o client final de subministraments de serveis i productes essencials d'altres sectors de la cadena de subministraments com l'agricultura, la pesca, l'alimentació, la indústria tèxtil, etc. Per tant, la cadena de valor del turisme li confereix un caràcter marcadament transversal i interdisciplinari, a diferència d'altres sectors de l'economia. I, per això, el turisme ofereix importants oportunitats com a eina per involucrar la societat en el desenvolupament sostenible, com a motor de l'economia circular local, atesos els vincles d’aquest sector amb altres activitats econòmiques a través de la seva cadena de valor.

Finalment, el laboratori abordarà un tema de gran preocupació per al conjunt de la societat i rellevant en el context balear, espanyol i europeu, com és la implementació dels objectius de sostenibilitat, en línia amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible adoptada per les Nacions Unides.

Així, la tasca d’aquest laboratori estarà alineada amb les conclusions presentades a l'Informe de la Comissió Europea de 4 de març de 2019, sobre l'aplicació del Pla d'acció per a l'EC adoptat el desembre de 2015. D’acord amb aquestes conclusions, la investigació, difusió i transferència de coneixement sobre EC i turisme contribueix a la transició cap a una EC que fomenti l'economia europea a llarg termini, en el marc de la visió estratègica d'una economia pròspera, moderna, competitiva i climàticament neutra per a 2050. A més, aquest laboratori pretén, també, contribuir a assolir l’objectiu 11: «Fer que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles» i l'objectiu 12: «Garantir patrons de producció i consum sostenibles» de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT).

Article 2. Objectius

El Laboratori Interdisciplinari d'Economia Circular i Turisme (LIECT) es constitueix per donar suport a la formació, la investigació i el desenvolupament en el camp de l'economia circular i el turisme; així mateix, promou la difusió de resultats de la recerca i la transferència de coneixement sobre l’economia circular en tota la cadena de valor del sector turístic en particular i de l’economia en general.

Article 3. Finalitat

La finalitat del Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) és col·laborar en el disseny d'una estratègia de transició cap a una economia circular en destinacions turístiques, identificant els elements clau, els rols dels actors clau, les polítiques públiques i privades que la faciliten i les actituds de turistes i residents que hi poden ajudar.

Article 4. Activitats

Les activitats que té previstes el Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) són les que s’indiquen tot seguit:

  1. La contribució al coneixement sobre el disseny i l’avaluació de polítiques públiques i privades que facilitin la transició cap a l'EC en destinacions turístiques.
  2. L’avanç en el coneixement sobre el disseny i l’avaluació d'estratègies en empreses turístiques que contribueixin a atreure un turista més circular.
  3. La millora del coneixement sobre els atributs verds o circulars que fan una destinació o un producte turístic més atractiu.
  4. La divulgació científica en matèria d'EC i turisme a través de jornades, conferències, tallers o seminaris.
  5. La formació en EC i turisme mitjançant cursos de postgrau o d'especialització universitària.
  6. La col·laboració i transferència de coneixement per mitjà de convenis o acords marc amb institucions públiques i privades de la cadena de valor turístic que permetin respondre a necessitats de mercat.
  7. La identificació i desenvolupament de les innovacions i/o tecnologies necessàries per facilitar la transició cap a una EC de manera eficient.
  8. La col·laboració en el desenvolupament dels objectius i activitats d'una xarxa d'EC en illes, xarxa permanent de treball multidisciplinari, transfronterera i transnacional d'EC amb especial referència a destinacions turístiques madures com és el cas de les Illes Balears i les Illes Canàries.

Article 5. Participants

Atès el seu caràcter transversal i multidisciplinari, poden ser participants del Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) tant personal de diferents departaments de la UIB (Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Enginyeria Industrial i Construcció, Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Química, Geografia, etc.) com personal d'altres institucions de recerca o universitats, així com professionals del sector turístic o de la cadena de valor turístic o d'institucions públiques o privades relacionades amb l'EC i el turisme.

Els participants en poden ser membres o col·laboradors.

Inicialment formaran part del Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) investigadors procedents principalment de dos grups de recerca: el grup 4MAC - Recerca Turística i Educativa i el grup en Competitivitat, Medi Ambient i Turisme (COMET). Ambdós són grups que tenen una demostrada solvència científica, amb elevada productivitat científica i una alta capacitat per aconseguir finançament de convocatòries de projectes competitius d’institucions públiques, a través de convenis i contractes, i del sector privat. Els seus integrants també han desenvolupat una gran activitat de divulgació científica i de transferència de coneixement amb l’organització de tallers d'EC i turisme adreçats a emprenedors, estudiants, etc.; i, finalment, han demostrat una enorme capacitat de formació d'investigadors.

Article 6. Dependència

El Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori Interdisciplinari d’Economia Circular i Turisme (LIECT) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet