logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Direcció

13869. ACORD EXECUTIU del dia 16 de febrer de 2021 pel qual es crea el Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu.

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu.

Article 2. Objectiu general

L'objectiu general del Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu és promoure actuacions d'estudi, conservació i divulgació del patrimoni històric de l'educació, material i immaterial, universitari i no universitari, de les Illes Balears.

El Laboratori promourà també la col·laboració amb altres ciències socials, així com amb els professionals dels mitjans de comunicació i de l'ensenyament.

El Laboratori treballarà conjuntament amb l’Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears.

Article 3. Objectius específics

Són objectius específics del Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu:

  1. Organitzar exposicions per donar a conèixer el patrimoni historicoeducatiu de les Illes Balears.
  2. Impulsar actuacions en el camp de la història pública de l'educació i del seu patrimoni.
  3. Mantenir presència a les xarxes socials i als mitjans de comunicació per donar a conèixer el patrimoni historicoeducatiu de les Illes Balears i promoure’n la conservació.
  4. Promoure actuacions als centres educatius per conscienciar sobre la importància de conservar el patrimoni historicoeducatiu i posar de manifest el seu valor per a la formació dels escolars.
  5. Organitzar debats i trobades entre especialistes en el tema.
  6. Promoure la recuperació dels testimonis personals relacionats amb les activitats educatives.
  7. Proposar a les institucions actuacions dirigides a promoure la millora de la conservació del patrimoni historicoeducatiu de les Illes Balears.
  8. Promoure actuacions dirigides a millorar la valoració del patrimoni historicoeducatiu entre els futurs professionals de l'ensenyament.
  9. Promoure actuacions dirigides a millorar la valoració del patrimoni historicoeducatiu entre els guies turístics.
  10. Crear productes d'interès turístic basats en el patrimoni historicoeducatiu de les Illes Balears.

Article 4. Dependència

El Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 6. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 7. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet