logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Direcció

13868. ACORD EXECUTIU del dia 16 de febrer de 2021 pel qual es crea el Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB).

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

El creixent paper de les universitats a tot el món en innovació i transferència cap al sector productiu i a la societat suggereix l’oportunitat i la necessitat de crear un Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB) amb l’objectiu d’ajudar a introduir a les empreses, institucions i entitats de les Illes Balears les tecnologies d’aplicacions basades en intel·ligència artificial.

Avui, la intel·ligència artificial és una de les tecnologies que pot influir més en la ràpida transició cap a una nova societat digital i una economia del coneixement. Es pot veure la intel·ligència artificial com un conjunt de tècniques computacionals que comparteixen l'objectiu de prendre decisions i automatitzar processos i serveis. La coincidència temporal dels avenços científics i tecnològics, la potència de càlcul dels ordinadors i la gran quantitat disponible de dades han provocat que les aplicacions de la intel·ligència artificial s'hagin convertit en una part essencial dels nous models econòmics i socials.

La Universitat de les Illes Balears duu a terme recerca en intel·ligència artificial des de fa més de 25 anys mitjançant diferents accions de transferència a empreses de tot tipus de sectors, institucions i entitats, i acumula un coneixement i una experiència important. Per això el Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB) vol ser un facilitador de transferència d’aquest coneixement cap a la societat de les Illes Balears, perquè tingui l’oportunitat d’introduir les aplicacions que ofereix la intel·ligència artificial en el seu sector econòmic i/o àmbit social.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB).

Article 2. Finalitat

El Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) té com a finalitat principal definir un espai de suport i col·laboració per desenvolupar diferents accions conjuntes de recerca, formació, difusió i transferència en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada i fomentar la col·laboració interdisciplinària i transversal dels col·lectius implicats en el desenvolupament d’aplicacions basades en la IA.

Article 3. Objectius

Els objectius del Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) són:

 1. Col·laborar i transferir resultats de recerca en relació amb la intel·ligència artificial aplicada.
 2. Crear un espai de suport interdisciplinari en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada.
 3. Oferir programes de formació en intel·ligència artificial aplicada per a empreses, institucions i entitats.
 4. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.

Article 4. Actuacions previstes

Les actuacions que té previstes el Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) són les que s’indiquen tot seguit:

a) Transferència de coneixement

 1. Establir vincles amb actors rellevants com l’Administració, el sector privat o la societat civil per a la transferència de coneixement en matèria d’intel·ligència artificial aplicada.
 2. Assessorar, i elaborar estudis i informes per a aplicacions de la intel·ligència artificial.
 3. Promoure contractes i convenis d’R+D+I en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada.
 4. Iniciar la tasca com a observatori d’ètica i legislació de les aplicacions d’intel·ligència artificial.
 5. Fomentar i agilitar els processos de creació de models d’utilitat i patents amb productes basats en sistemes d’IA.

b) Difusió

 1. Participar en esdeveniments públics i mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer el treball sobre intel·ligència artificial aplicada realitzat a la UIB.
 2. Difondre i enumerar els resultats d’intel·ligència artificial aplicada de la UIB.
 3. Donar visibilitat i protagonisme als titulats de la UIB involucrats en projectes d’intel·ligència artificial aplicada, en línia amb el programa #SempreUIB.
 4. Participar activament en observatoris d’impacte social i ètic de la IA.

c) Docència i suport

 1. Dirigir treballs de fi de grau, màster i tesis doctorals amb l’aspiració d’aconseguir un augment gradual del nombre de projectes que se centrin en intel·ligència artificial aplicada.
 2. Proposar estudis de grau, màster i postgrau i cursos d’especialització relacionats amb la IA.
 3. Treballar per incloure competències i continguts d’intel·ligència artificial als estudis de la UIB.
 4. Generar materials didàctics sobre IA.

d) Recerca

 1. Promocionar la coordinació entre els membres del Laboratori i els grups de recerca.
 2. Participar en xarxes de recerca, transferència i actuació com a agents en matèria d’intel·ligència artificial aplicada estatals, europees i internacionals.
 3. Explorar nous paradigmes i aspectes avançats en l’àmbit de la IA.
 4. Establir sinergies amb àrees temàtiques similars (robòtica, ciència de dades, dades massives, social computing...).

Article 5. Integrants

Inicialment, es crea a partir d’un grup de personal docent i investigador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica amb un ampli bagatge en activitats de docència, recerca, difusió, transferència i acció com a agents promotors de projectes en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

El Laboratori vol esdevenir un grup multidisciplinari i obert a col·laboracions externes que executi activitats en l’àmbit de les aplicacions de la intel·ligència artificial, sempre alineat amb la direcció que el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals marqui per a la UIB i com a complement de les actuacions que aquest vicerectorat i la FUEIB despleguin.

Article 6. Dependència

El Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori d’Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet