logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13855. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 13811/2020, de 22 de desembre, per la qual es nomena una investigadora col·laboradora del Departament de Geografia.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 13811/2020, de 22 de desembre, per la qual es nomena una investigadora col·laboradora del Departament de Geografia, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu: «la senyora Maria Lluïsa Dubon Petrus» ha de dir: «la senyora Maria Lluïsa Dubon Pretus».

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Geografia i Sra. Gerent de la Universitat.