logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13854. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de novembre de 2020 per la qual s’accepta la renúncia a una llicència per estudis de la professora Ruth Miguel Franco.

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Ruth Miguel Franco, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, amb la qual demana que s’accepti la renúncia a la llicència per estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13687/2020, de 22 de setembre (FOU núm. 502, de 10 d’octubre), i en ús de les atribucions que em confereix l’article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, accept la renúncia a la llicència per estudis.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.