logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13853. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2021 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat. 

Annex

 

Cognoms i nom

 

Codi plaça

 

Unitat/Servei

 

Cos

 

Subgrup

 

Nivell

 

Data d’inici

 

Arcas Alou, Jennifer

 

5350

 

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

 

 CE (AS)

 

 C1

 

 21

 

 16-02-2021

 

 

Barceló Ribas, Maties

 

156

 

Edifici Anselm Turmeda

 

CG

 

C2

 

18

 

16-02-2021

 

 

Coll Grau, Margalida

 

 5371

 

Unitat administrativa de l’Hospital Universitari Son Espases

 

 CG

 

 C1

 

 22

 

 16-02-2021

 

Costa Fiol, Antoni

 

 5351

 

Servei de Comunicació, Promoció i Imatge

 

 CE (AS)

 

 C1

 

 21

 

 16-02-2021

 

 

Gelabert Suñer, Francina

 

5067

 

Oficina de Suport a la Docència

 

 

CG

 

C2

 

16

 

16-02-2021

 

 

Llabrés Grau, Maria

 

5362

 

Edifici Guillem Cifre de Colonya

 

CG

 

C1

 

22

 

16-02-2021

 

 

López Torres, Maria

 

 5230

 

Unitat administrativa de l’Hospital Universitari Son Espases

 

 CG

 

 C2

 

 18

 

 16-02-2021

 

 

Núñez Carrillo, Ana Esperanza

 

5347

 

Oficina de Suport a la Recerca

 

CG

 

C1

 

21

 

16-02-2021

 

 

Quetglas Busquets, Maria

 

 

5364

 

 

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

 

CG

 

 

A2

 

 

22

 

 

16-02-2021

 

Ramon Molinas, Jerònia

 

5361

 

Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

 

 

CE (AS)

 

A1

 

23

 

16-02-2021

 

 

Cognoms i nom

 

 

Codi plaça

 

Unitat/Servei

 

Cos

 

Subgrup

 

Nivell

 

Data d’inici

 

Reynés Simó, Antònia

 

5300

 

Unitat administrativa de l’Hospital Universitari Son Espases

 

CE (AS)

 

C2

 

14

 

16-02-2021

 

 

Rubí Arbós, Margalida

 

5353

 

Servei de Recursos Humans

 

CG

 

C1

 

22

 

16-02-2021

 

Titos Ramis, Miquel

 

5346

 

Oficina de Suport a la Recerca

 

CE (AS)

 

C1

 

23

 

16-02-2021

 

Torrens Homar, Antònia

 

5352

 

Servei de Recursos Humans

 

CG

 

C1

 

22

 

16-02-2021

 

CG: cossos generals

CE (AS): cossos específics (altres serveis)