logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13852. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2019 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió extraordinària, a l’empara del que preveu l’article 40.7 de la normativa electoral, per elegir els representants del personal d’administració i serveis (grup D) al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

Vocals representants dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) al Consell de Govern

Titulars

  1. Llompart Rigo, Enrique
  2. García Noval, Ricardo
  3. Perelló Bisellach, Isabel M.
  4. Roig Figuerola, Miquel Antoni

Suplents

  1. Dols Amengual, Margalida
  2. Garcies Salom, Miquel Àngel
  3. Prats Taberner, Pedro J.
  4. Escanellas Garcias, Francesc

El període de mandat dels vocals representants del personal d’administració i serveis (grup D) és el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys.»

L’ordre dels diferents membres elegits respon, de major a menor, al nombre de vots obtinguts. Per tant, les substitucions s’han d’adequar a aquest ordre.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet